Programma 8 Wonen

We willen een gemeente zijn met een voortreffelijk woonklimaat waar voor iedereen plek is. We streven daarom naar een gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke wijken en dorpen die ruimte bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen.

Enerzijds werken we aan deze doelstelling door nieuwe woningen te bouwen. We willen goede en duurzame woningen bouwen voor verschillende doelgroepen, in een mix van koop en (sociale) huur, in de gehele gemeente Groningen. Hierdoor brengen we de doorstroming op de woningmarkt op gang en realiseren we evenwichtige wijken. Om te zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen maken we jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties. Voor Haren en Ten Boer continueren we het bestaande beleid ten aanzien van nieuwbouw en herstructurering. In 2020 leveren we een nieuwe woonvisie op met het oog op de nieuwe gemeente. De woonvisie is de basis voor de prestatieafspraken met de corporaties.

Daarnaast hebben we veel aandacht voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Samen met de bewoners in de wijken en dorpen maken we hiervoor plannen. Een belangrijke opgave in dit verband is energie te besparen in bestaande woningen (particuliere woningen en corporatief bezit).

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Het tempo van de realisatie van de woningbouw en de wijkvernieuwing zal worden beïnvloed door de bezuinigingen die we in deze begroting helaas moeten doorvoeren. Er is daarbij voor gekozen om een aantal grote projecten zoals de Stadshavens en de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein onverminderd door te zetten, maar voor een aantal kleinere projecten zal dit direct effect hebben. In het Meerjarenprogramma Wonen komen we daar op terug. Ook kan dit betekenen dat het wellicht moeilijk gaat worden om de doelstelling m.b.t. de sociale woningbouw te realiseren (30% van de totale productie).  

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 32.259

3,0 %

Baten

€ 15.830

1,5 %

ga terug