Programma 8 Wonen

Bijdrage(n) verbonden partijen

NV Groninger Monumentenfonds

Beleidsrisico’s in
 relatie tot de
 verbonden partij

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan. Er is een plan van aanpak aangenomen in 2017 en de GMF is hierover in gesprek met externe financiers.

Relevante beleidsinformatie

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in de gemeente Groningen en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld. De gemeente Groningen had 33% van de aandelen in haar bezit. Door de omzetting van de achtergestelde lening van de gemeente in aandelen is het aandelenbezit gestegen naar 57%.

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Beleidsrisico’s in
relatie tot de
verbonden partij

Meerstad is nog steeds een risicovol project (onder andere onzekere woningafzet, boekwaarde).

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de CV en BV is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder.

Dilgt Hemmen Essen BV

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

De verwachte woningbouw in Haren Noord levert een aandeel in de geplande woningbouwproductie van de gemeente als geheel.

Relevante beleidsinformatie

Geen.

Stichting Commanditair kapitaal Haren Noord

Relevante beleidsinformatie

De verwachte woningbouw in Haren Noord levert een aandeel in de geplande woningbouwproductie van de gemeente als geheel.   

Beleidsrisico

Geen.

en Essen BV

WarmteStad holding BV

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Warmtenetten gaan in de energietransitie een essentiële rol spelen en daarmee een reguliere nutsvoorziening worden in de gemeente. Met bijbehorende vaste klantenkring en inkomsten zal het een vaste waarde gaan worden. Deze belangrijke rol voor warmtenetten is nog eens bevestigd in het klimaatakkoord. Daarnaast is de positie van warmtenetten voor nieuwbouw verbeterd omdat sinds 1 juli 2018 voor nieuwbouw geen vergunningen meer worden verleend voor een aardgasaansluiting. Voor warmte voor nieuwbouwprojecten zijn warmtenetten en elektrisch verwarmen daarmee de belangrijkste opties in plaats van aardgas.

Er is in het tweede kwartaal van 2019 een Business Case opgesteld voor het project Noordwest die door college en raad is vastgesteld. Uitgangspunt is een duurzame warmtebron op basis van restwarmte van twee nabijgelegen datacenters die met elektrische warmtepompen op de juiste temperatuur wordt gebracht. De terugvaloptie is nog steeds een biomassacentrale. De Business Case bevat een uitgebreide risico matrix met risico’s, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen.

Voor de bestaande en mogelijk nieuwe WKO (Warmte Koude Opslag) projecten werkt Warmtestad op dit moment aan een update van het financieel meerjarenplan. Besluitvorming hierover door de aandeelhouders wordt in de loop van 2019 verwacht.

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energie neutraal Groningen in 2035. De kernwaarden van WarmteStad zijn duurzaam, betaalbaar en lokaal. In 2017 is de eerste fase van Warmtenet Noordwest gerealiseerd. En is het WKO pakket van NDEA overgenomen. Hiermee heeft WarmteStad naast Europapark nu ook in het Ebbingekwartier en Grunobuurt collectieve WKO’s in handen.

De Business Case voor het project Noordwest is door de aandeelhouders besloten tot het omzetten van de bestaande leningen in agio. In totaal gaat het om 8,6 miljoen euro. Voor de gemeente Groningen gaat het 4,3 miljoen euro. Daarmee komt het totale eigen vermogen voor de het project Warmtenet Noordwest op 14,6 miljoen euro. De rest van het project wordt gefinancierd door de bijdrage aansluitkosten van de klanten en vreemd vermogen in de vorm van een bankfinanciering.

Conform het Financieel Meerjarenplan WarmteStad financiert de gemeente Groningen de komende jaren nog 1,875 miljoen euro extra voor de verdere ontwikkelingen van de WKO’s.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.