Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2020-2023

Incidentele baten

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Toelichting

Afrekening ESF

7.747

In 2020 vindt voor de arbeidsmarktregio de eindafrekening van de ESF middelen voor de periode 2017 - 2020 plaats. De incidentele ontvangst van 7,7 miljoen euro wordt ook weer ingezet.

Binnenhalen subsidies voor SIF projecten

2.000

We verwachten dat we in 2021 circa 2 miljoen subsidie kunnen realiseren voor de SIF projecten.

Ruilmiddelen

20.100

Bij de dekkingsmogelijkheden houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen vrij die zijn bestemd voor investeringen door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting. In totaal gaat het voor 2020 om een bedrag van 20,1 miljoen euro.

Overige onttrekking reserve grondzaken

7.946

5.149

2.342

-246

Onttrekking reserve Fonds economische ontwikkelingen

50

Onttrekking reserve BSV Paddepoel

3

Onttrekking reserve Ringsparen

354

Parkeergarage Leonard Springerlaan

2.000

De parkeergarage aan de Leonard Springerlaan is gemeentelijk eigendom. Door deze parkeergarage te verkopen, kan een eenmalige opbrengst worden gerealiseerd van naar verwachting 2 miljoen euro in 2022. 

Incidentele grondopbrengst

2.500

Stationsgebied SIF, verlaging fasering

5.600

Overige onttrekkingen SIF

558

Onttrekking reserve Geluidsreducerend asfalt

75

75

75

Onttrekking reserve Begraafplaatsen

30

30

30

30

Onttrekking AER: Dekking knelpunten uit weerstandsvermogen

1.348

11.223

8.354

1.659

Er wordt gestreefd naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op de grote opgave accepteren we voor de kortere termijn een ratio van minimaal 0,8. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. De komende jaren zetten we een deel van het weerstandsvermogen in. 

Herijking risico grondexpl en Meerstad

4.670

Als gevolg van de overheveling van bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitatie Meerstad is het risico aanzienlijk lager geworden. Daardoor hoeven we voor dit risico minder weerstandsvermogen aan te houden. In totaal schatten we het risico grondexploitaties en Meerstad bijna 25 miljoen euro lager in. Rekening houdend met de waarschijnlijkheidsfactor van 90%, verlaagt het benodigd weerstandsvermogen met 22,2 miljoen euro.
Omdat de ratio van het weerstandsvermogen in de komende jaren boven de 1,0 ligt, vinden we het verantwoord deze middelen in te zetten voor het afdekken van een nadelig saldo. Voor 2020 gaat het om 4,7 miljoen euro.

Saldo financieel perspectief via AER

2.478

4.433

 30

30 

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2020 en 2021 resulteert dit in een tekort van respectievelijk 2,478 miljoen en 4,433 miljoen euro. 2022 resulteert in een overschot van 1,323 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER (en zijn per saldo meerjarig neutraal).

Overige onttrekkingen AER

104

4

4

4

Subsidies

1.000

1.000

1.000

1.000

Dividend

2.325

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV)

3.760

3.947

In de decembercirculaire 2018 zijn we geïnformeerd dat Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. We hebben hiervoor in 2018 een bedrag van 2,173 miljoen euro ontvangen en in 2019 een bedrag van 3,813 miljoen euro. Over 2020 en 2021 ontvangen we nog 3,760 miljoen euro respectievelijk 3,947 miljoen euro.

Transformatie Sociaal Domein jeugd

1.233

Het Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Jeugdhulpregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. Groningen ontvangt in de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 1,233 miljoen euro.

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

1.768

1.768

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

Totaal incidentele baten

61.149

32.129

15.603

2.477

Incidentele lasten

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Toelichting

Werk in Zicht

7.747

In 2020 vindt voor de arbeidsmarktregio de eindafrekening van de ESF middelen voor de periode 2017 - 2020 plaats. De incidentele ontvangst van 7,7 miljoen euro wordt ook weer ingezet.

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting

1.359

2.180

1.665

2.053

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

438

770

1.098

1.170

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

731

1.262

1.547

2.219

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Verhogen reserve sociaal domein

2.000

Na het dekken van de nadelige resultaten over 2016 en 2017 was de reserve Sociaal Domein in 2017 uitgeput. In verband met de noodzaak om een reserve achter de hand is met de begroting 2017 besloten om de reserve over de jaren 2017 t/m 2020 met 5 miljoen euro te vullen. In 2019 is 500 duizend euro toegevoegd en in 2020 wordt dat een bedrag van 2 miljoen euro.

Tekort sociaal domein

6.382

4.300

Zowel in de begroting 2017 als in de begroting 2018 zijn tot en met 2022 extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld om de knelpunten binnen het sociaal domein op te kunnen lossen. Verwacht wordt dat het tekort na dit jaar zal afnemen.

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

512

512

512

512

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (GON)

360

-300

3.350

Op 18 april 2018 is besloten tot aanbesteding van het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). In het besluit staat aangegeven dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn voor een reëel budget. In 2019 is aanvullend 990 duizend euro beschikbaar gesteld en in 2020 360 duizend euro. In 2021 is er sprake van een voordeel van 300 duizend euro. In 2022 is het nadeel afgerond 3,4 miljoen euro.

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV)

3.760

3.947

In de decembercirculaire 2018 zijn we geïnformeerd dat Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. We hebben hiervoor in 2018 een bedrag van 2,173 miljoen euro ontvangen en in 2019 een bedrag van 3,813 miljoen euro. Over 2020 en 2021 ontvangen we nog 3,760 miljoen euro respectievelijk 3,947 miljoen euro.

Transformatie Sociaal Domein jeugd

1.233

Het Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Jeugdhulpregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. Groningen ontvangt in de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 1,233 miljoen euro.

Toevoeging reserve Co-investeringsfonds Sport

67

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

75

132

187

214

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

404

1.077

1.623

2.080

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Stationsgebied SIF, verlaging fasering

-1.000

Toevoeging reserve Ringsparen

354

Toevoeging reserve Parkeren

1.468

2.270

2.618

2.236

Aan de reserve Parkeren wordt jaarlijks het begrote resultaat toegevoegd.

Energie

1.110

1.110

1.150

Uw raad heeft vastgesteld dat de gemeente een grotere rol moet hebben van medefinancier en mede-investeerder, naast Rijk, corporaties, particulieren en bedrijfsleven. De gemeente zou ook een rol moeten hebben in de door de raad vastgestelde ambitie dat Groningen CO2-neutraal is in 2035. We zetten daarom in op verschillende onderdelen. Zo maken we wijkenergieplannen in opdracht van het Rijk in de transitie naar aardgasloze wijken, zonder dat daar op dit moment nog middelen tegenover staan.  We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie, naast onze eigen inzet stelt ook het Rijk hiervoor middelen beschikbaar. We zetten middelen in voor het Windplatform en het Masterplan energie-landschap Meerstad Noord.
De omzetting van leningen aan WarmteStad naar inbreng eigen vermogen, leidt tot een verschuiving van rentelasten van WarmteStad. Dit is eerder gemeld aan uw raad. De structurele consequenties zijn 100 duizend euro. Daarnaast gaat het om toevoegingen aan het weerstandsvermogen gerelateerd aan de financiering van investeringen om in te spelen op WKO -ontwikkelingen.

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

4.000

4.000

In 2018 is een start gemaakt met een nieuwe vorm van wijkvernieuwing (“wijkvernieuwing 3.0”) voor de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en Indische buurt/De Hoogte en een mogelijke verbreding naar Vinkhuizen, Paddepoel (motie Raad) en eventueel Lewenborg . Doelstelling is om toe te werken naar een eigentijdse innovatieve wijkverbeteringsaanpak die een stevige financiële gemeentelijke inbreng vergt. De inzet is gericht op fysieke investeringen in de wijk (openbare ruimte, woonomgeving, inclusief klimaatadaptatie) en gelijktijdige investeringen op sociaal-maatschappelijk vlak en de plankosten (inclusief programmaleiding wijkvernieuwing). De hiervoor genoemde energietransitie geldt als belangrijke motor voor de wijkvernieuwing. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is jaarlijks 4,0 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast stellen we 350 duizend structureel beschikbaar vanaf 2020 oplopend tot 700 duizend euro vanaf 2021.

Omgevingswet

1.178

De Omgevingswet zal op 1 januari 2021 ingevoerd worden. Het is een wettelijke verplichting om deze wet in te voeren. Zo zal de gemeente Groningen op 1 januari 2021 aangesloten moeten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en zal er voor de hele nieuwe gemeente Groningen de komende jaren één omgevingsplan gemaakt moeten zijn voor 1 januari 2029. We stellen 1,178 miljoen euro beschikbaar in 2020 om aan te kunnen sluiten op het DSO, het inrichten van het DSO (gemeentelijk deel), een vervolg te maken op de digitalisering van het bouwarchief, de organisatie voor te bereiden en om andere aspecten van de Omgevingswet te kunnen invoeren.

Overige toevoegingen reserves

148

148

148

148

Toevoeging reserve Begraafplaatsen

30

30

30

30

Aanvulling weerstandsvermogen

9.751

3.507

3.507

10.586

We streven naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1.0. Om het weerstandsvermogen te versterken wordt het weerstandsvermogen in 2020 aangevuld met 9,8 miljoen euro, in 2021 en 2022 met 3,5 miljoen euro en in 2023 met in totaal 10,6 miljoen euro.

Onderhoud Martiniplaza

1.495

In de begroting 2017 is in totaal  5,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase van het meerjaren onderhoudsplan van Martiniplaza. Dit is eerst uit de AER bekostigd. In 2020 wordt nog 1,495 miljoen euro aan de AER teruggestort.

Overige toevoegingen AER

1.080

807

761

761

Betreft diverse kleinere onttrekkingen.

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

1.768

1.768

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

Frictiekosten

2.081

2.102

763

220

Niet realiseren oude taakstellingen

2.229

1.322

468

-41

Een aantal nog openstaande oude taakstellingen op de organisatie zijn niet realiseerbaar. Deze taakstellingen zijn afkomstig uit eerdere bezuinigingsrondes om de begroting sluitend te krijgen. Het grootste gedeelte hiervan is gerealiseerd, een deel echter niet. In 2020 bedraagt dit 2,2 miljoen euro aflopend tot 468 duizend euro in 2022. In 2023 wordt een beperkt voordeel gerealiseerd. 

Saldo financieel perspectief via AER

1.353

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2020 en 2021 resulteert dit in een tekort van respectievelijk 2,073 miljoen en 4,078 miljoen euro. 2022 resulteert in een overschot van 1,353 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER (en zijn per saldo meerjarig neutraal).

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

2.150

2.150

2.150

Gebiedsgericht werken is een politiek speerpunt en bestuurlijk en maatschappelijk wenselijk burgerbetrokkenheid en zeggenschap bij gemeentelijk beleid te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast jagen we hiermee een integrale gemeentelijke aanpak van opgaven in wijken aan. Voor de uitvoering van de programma's stellen we extra middelen beschikbaar. Voor de jaren 2019 t/m 2022 is 2,150 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

1.075

Voor de jaren 2019 t/m 2022 is 1,075 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderbrengen van Haren en ten Boer bij gebiedszaken. De dekking van de extra middelen voor gebiedsgericht werken is afkomstig uit verschillende bestaande programmaonderdelen.

Compensatie OZB niet-woningen Haren en Ten Boer

800

601

400

258

De harmonisatie van de OZB leidt voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een forse lastenstijging. Bedrijven in Haren en Ten Boer betalen na herindeling meer aan OZB dan daarvoor. We treffen voor deze bedrijven daarom een compensatieregeling treffen. In 2019 was hiervoor 1,35 miljoen euro beschikbaar aflopend tot 258 duizend euro in 2023. 

Frictiekosten

2.250

1.170

In 2013 is voor het mobiliteits- en herplaatsingsvraagstuk een programma ingericht met de werktitel ‘van Werk naar Werk’. Dit programma is ingericht voor het begeleiden van herplaatsingskandidaten naar ander werk. Voor de daarmee verband houdende frictiekosten worden in de begroting budgetten opgenomen. Voor de komende jaren betreft dit dekking voor reorganisaties bij onder andere het SSC en publieke dienstverlening. We stellen hiervoor 2,25 miljoen euro beschikbaar in 2020 en 1,17 miljoen euro in 2021. 

Outsourcing ICT

5.621

Bij de begroting 2017 is de businesscase met betrekking tot outsourcing van de ICT-dienstverlening geactualiseerd en zijn de geactualiseerde verwachte tekorten voor de jaren 2017-2020 in de begroting opgenomen. De verwachte tekorten in de periode 2017 – 2020 worden ten laste van het weerstandsvermogen gebracht. In 2019 bedraagt het tekort nog 2,7 miljoen euro, aflopend tot 1,3 miljoen euro in 2020. 

Totaal incidentele lasten

63.656

35.940

30.173

21.446

ga terug