Financieel meerjarenbeeld

Voor de zomer hebben we het meerjarenbeeld voor de jaren 2020-2023 gepresenteerd. Het meerjarenbeeld is geactualiseerd in deze begroting. De ontwikkeling van het meerjarenbeeld is als volgt:

2020

2021

2022

2023

Meerjarenbeeld (raad juli 2019)

    -6.568 

  -11.729 

  -12.916 

     1.932 

Ontwikkelingen:

1. CAO gemeenten

-4.400

-4.500

-4.600

2. Voorziening afkoopsom graven

-331

3. IU Participatie - vrijval mei-circulaire 2019

675

392

62

4. Suppletie IUSD

-251

-251

-251

-251

5. Ontwikkeling gemeentelijke belastingen

818

836

657

6. Essentaksterfte

167

160

163

163

7. Leges - niet harmoniseren verordening

949

0

0

0

8. Groninger archieven

25

0

0

0

Saldo meerjarenbeeld begroting 2020

-5.334

-15.010

-16.606

-2.099

1. CAO gemeenten
Voor 2019 en 2020 is rekening gehouden met een loonontwikkeling van respectievelijk 2,0% en 3,0%. Het principeakkoord van eind juni gaat uit van een gefaseerde loonontwikkeling van 6,25% voor 2019 en 2020. Voor 2020 komt de loonontwikkeling door de fasering overeen met onze raming. In 2021 drukt de gefaseerde loonontwikkeling echter volledig op de begroting. De loonstijging bedraagt dan 6,25% loonstijging en we hadden met 5% (2%+3%) rekening gehouden. De extra CAO-stijging van 1,25% betekent een nadeel van 4,4 miljoen euro in 2021 en dit nadeel loopt op tot 4,6 miljoen euro in 2023[1].

2. Voorziening afkoopsom graven

Het afgekochte grafonderhoud loopt via een voorziening, conform voorschriften van het BBV. Jaarlijks vindt er een onttrekking  aan de voorziening plaats ter hoogte van het in dat jaar benodigde onderhoudsbedrag. Daarnaast storten we jaarlijks een bedrag bij voor een (nieuw tiende) jaar. De hoogte van deze jaarlijkse bijstorting wordt elk jaar, bij het opstellen van de begroting, geactualiseerd op basis van gedetailleerde overzichten van al het afgekochte onderhoud. De voorziening moet van voldoende omvang zijn om de kosten voor de komende tien jaren (2021 t/m 2030) te kunnen dekken. Dit betekent een verwachte dotatie van 331 duizend euro in 2020.

3. IU Participatie – vrijval mei-circulaire 2019
Bij de mei-circulaire zijn middelen ontvangen via de integratie uitkering Participatie. Taakmutaties en mutaties in decentralisatie- en integratie uitkeringen geven we in principe één op één door naar de betreffende directies. Uit analyse blijkt dat er incidenteel middelen kunnen vrijvallen. Voor 2020, 2021 en 2022 bedraagt de verwachte vrijval respectievelijk 675 duizend euro, 392 duizend euro en 62 duizend euro.

4. Suppletie-uitkering IUSD
Het ministerie raamt de suppletie-uitkering één jaar vooruit. Door (oud) Groningen en Ten Boer werd deze suppletie-uitkering meerjarig doorgetrokken. Door Haren werden toekomstige jaren p.m. opgenomen. Harmonisatie van de uitgangspunten betekent vanaf 2020 een nadeel van 251 duizend euro (verrekening zoals voorgesteld in het voorstel meicirculaire 2019 is niet mogelijk).

5. Ontwikkeling gemeentelijke belastingen
Het principeakkoord voor de CAO gemeenteambtenaren (zie 5) betekent vanaf 2021 een hogere loonstijging. De stijging van de OZB-opbrengst is gekoppeld aan de loon- en prijsontwikkeling en leidt daarom vanaf 2021 tot een meeropbrengst. Het voordeel bedraagt in 2021 809 duizend euro, in 2022 826 duizend euro en in 2023 842 duizend euro.
Voor de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer was in 2023 de stijging van de opbrengst OZB dubbel geraamd. De correctie betekent een structureel nadeel van 495 duizend euro vanaf 2020. Door de groei van de stad neemt het areaal OZB toe. De extra opbrengst van 300 duizend euro (zie hervorming 16, begroting 2019-2022) wordt ook vanaf 2023 geraamd. De opbrengst hondenbelasting neemt vanaf 2021 toe met + 10 duizend euro vanwege de hogere indexatie.

6. Essentaksterfte

Het aantal bomen wat aangetast is door essentak-sterfte lijkt mee te vallen. Dat baseren we op een herinspectie van de zieke bomen in de jaarschijf 2019. We verwachten dat ook voor de komende jaren er minder nodig is voor kappen en extra snoei om het veilig te houden voor burgers. Een verlaging met 40% lijkt ons met de huidige kennis reëel. We gaan jaarlijks inspecteren en dat kan voor andere inzichten zorgen. Het voordeel bedraagt ruim 160 duizend euro vanaf 2020.

7. Leges - niet harmoniseren verordening
De gemeente is volgens de Wet Arhi verplicht om binnen twee jaar na de herindelingsdatum de belastingen te harmoniseren. Wij zullen in 2021 onze legesverordening hebben geharmoniseerd. Voor 2020 betekent dit dat we de tarieven uit de verordening niet kunnen aanpassen. Het niet kunnen doorgeven van de loon- en prijsontwikkeling betekent een nadeel. Daarentegen is er een voordelig resultaat doordat we een hoger volume aan bouwleges in 2020 niet kunnen verwerken in de tarieven. Beide effecten betekenen per saldo een voordeel van 949 duizend euro in 2020.

8. Groninger Archieven
De nieuwe huurprijs voor het pand aan het Cascadeplein is aanzienlijk lager vanaf 01-10-2020. Dit betekent dat van de voorgenomen bezuiniging op de huisvestingskosten 25 duizend euro in 2020 kan worden gerealiseerd.

[1]  Het principeakkoord maakt daarnaast melding van de verruiming tegemoetkoming ziektekosten en een werkgeversbijdrage aan de vakbonden. Het financiële effect hiervan is op dit moment nog niet bekend.

ga terug