Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2020

2021

2022

2023

01 Bestuur

8.540

8.975

9.176

7.518

Lasten

8.544

8.979

9.180

7.522

Baten

4

4

4

4

010 Mutaties reserves

-21.972

-8.837

5.596

21.914

Lasten

22.888

15.622

17.976

24.935

Baten

44.860

24.459

12.379

3.021

02 Burgerzaken

5.733

6.196

6.355

6.325

Lasten

8.154

8.675

8.834

8.804

Baten

2.421

2.479

2.479

2.479

03 Beheer overige gebouwen en gro

-390

96

81

81

Lasten

141

127

113

113

Baten

531

31

31

31

04 Overhead

103.936

100.752

100.579

103.142

Lasten

112.100

109.316

109.025

111.588

Baten

8.164

8.564

8.446

8.446

05 Treasury

-5.376

-5.650

-8.543

-9.869

Lasten

39.386

35.460

29.657

25.420

Baten

44.763

41.111

38.200

35.289

061 OZB woningen

-38.265

-41.815

-43.479

-45.065

Lasten

3.673

3.392

3.551

3.753

Baten

41.938

45.207

47.030

48.818

062 OZB- niet woningen

-42.026

-43.686

-45.252

-46.705

Lasten

3.338

3.246

3.120

3.050

Baten

45.364

46.932

48.372

49.755

063 Parkeerbelasting

-8.211

-8.248

-8.477

-8.577

Lasten

1.882

1.928

1.954

1.936

Baten

10.093

10.176

10.431

10.512

064 Belastingen Overig

-1.715

-1.936

-1.947

-1.952

Lasten

539

503

523

549

Baten

2.254

2.439

2.470

2.501

07 Algemene uitkering en overige

-550.655

-556.907

-558.740

-569.212

Baten

550.655

556.907

558.740

569.212

08 Overige baten en lasten

-9.493

-3.430

-5.285

-6.519

Lasten

-1.012

4.749

2.758

1.525

Baten

8.481

8.180

8.043

8.043

11 Crisisbeheersing en Brandweer

18.781

19.254

19.739

20.725

Lasten

18.798

19.271

19.756

20.742

Baten

17

17

17

17

12 Openbare orde en Veiligheid

2.852

2.784

2.784

2.784

Lasten

3.717

3.649

3.649

3.649

Baten

865

865

865

865

21 Verkeer en vervoer

34.522

35.261

35.992

36.438

Lasten

38.633

39.406

40.155

40.601

Baten

4.111

4.145

4.163

4.163

22 Parkeren

4.066

3.273

1.052

3.282

Lasten

16.570

16.619

16.844

17.139

Baten

12.504

13.345

15.792

13.858

24 Economische Havens en waterweg

845

843

840

936

Lasten

1.081

1.079

1.076

1.172

Baten

236

236

236

236

25 Openbaar vervoer

470

-130

1.292

426

Lasten

470

-130

1.292

426

31 Economische ontwikkeling

4.881

4.762

4.851

4.959

Lasten

5.932

5.814

5.903

6.011

Baten

1.052

1.052

1.052

1.052

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.793

10.036

10.519

10.381

Lasten

10.086

11.330

11.814

11.677

Baten

1.293

1.294

1.295

1.296

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.776

1.746

1.746

1.745

Lasten

2.686

2.656

2.656

2.655

Baten

910

910

910

910

34 Economische promotie

-1.104

-1.374

-1.374

-1.374

Lasten

1.545

1.445

1.445

1.445

Baten

2.649

2.818

2.818

2.818

42 Onderwijshuisvesting

14.695

15.308

16.204

16.130

Lasten

16.285

16.687

17.604

17.526

Baten

1.590

1.380

1.400

1.396

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

10.800

10.671

10.743

10.830

Lasten

18.612

18.475

18.546

18.634

Baten

7.812

7.803

7.803

7.803

51 Sportbeleid en activering

1.457

1.442

1.392

1.392

Lasten

1.500

1.485

1.435

1.435

Baten

43

43

43

43

52 Sportaccommodaties

14.470

14.627

15.322

15.239

Lasten

23.374

23.569

24.293

24.210

Baten

8.904

8.942

8.971

8.971

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

15.935

16.540

16.703

16.786

Lasten

26.139

26.672

26.835

26.918

Baten

10.204

10.132

10.132

10.132

54 Musea

18.651

18.645

18.642

18.697

Lasten

19.660

19.654

19.651

19.706

Baten

1.009

1.009

1.009

1.009

55 Cultureel erfgoed

953

939

939

839

Lasten

953

939

939

839

56 Media

-29

-29

-29

-29

Lasten

17

17

17

17

Baten

46

46

46

46

57 Openbaar groen en (openlucht)

26.628

28.096

28.637

23.134

Lasten

30.149

31.572

32.114

26.611

Baten

3.521

3.477

3.477

3.477

61 Samenkracht en burgerparticipa

20.564

20.473

16.458

16.437

Lasten

21.392

21.453

17.442

17.423

Baten

828

980

983

987

62 Wijkteams

32.221

31.193

30.968

30.843

Lasten

32.252

31.225

31.000

30.875

Baten

32

32

32

32

63 Inkomensregelingen

39.812

39.468

39.858

40.771

Lasten

196.477

201.360

205.454

208.957

Baten

156.665

161.892

165.596

168.186

64 Begeleide participatie

29.886

28.734

27.616

26.449

Lasten

37.011

35.938

34.820

33.653

Baten

7.125

7.203

7.203

7.203

65 Arbeidsparticipatie

22.695

22.804

23.348

23.403

Lasten

31.219

23.581

24.126

24.181

Baten

8.525

778

778

777

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10.039

12.471

13.625

14.740

Lasten

11.050

13.249

14.403

15.517

Baten

1.011

778

778

778

671 Maatwerkdienstverlening 18+

39.590

36.021

35.566

35.680

Lasten

41.746

38.141

37.648

37.773

Baten

2.156

2.120

2.082

2.093

672 Maatwerkdienstverlening 18-

59.923

67.034

61.484

62.459

Lasten

59.923

67.034

61.484

62.459

681 Geëscaleerde zorg 18+

97.146

97.727

97.651

97.653

Lasten

101.302

101.883

101.807

101.809

Baten

4.156

4.156

4.156

4.156

682 Geëscaleerde zorg 18-

9.218

0

0

0

Lasten

9.218

0

0

0

71 Volksgezondheid

7.907

7.382

6.984

7.148

Lasten

9.062

8.538

8.140

8.303

Baten

1.156

1.156

1.156

1.156

72 Riolering

-1.422

-1.361

-1.429

-1.171

Lasten

17.188

18.454

18.837

19.096

Baten

18.610

19.815

20.267

20.267

73 Afval

-9.683

-10.172

-10.099

-10.361

Lasten

34.233

33.862

34.633

34.371

Baten

43.917

44.034

44.732

44.732

74 Milieubeheer

3.407

2.543

2.593

2.643

Lasten

3.473

2.608

2.658

2.708

Baten

65

65

65

65

75 Begraafplaatsen en crematoria

999

724

685

674

Lasten

2.594

2.356

2.355

2.344

Baten

1.595

1.632

1.670

1.670

81 Ruimtelijke Ordening

10.796

11.188

11.428

12.081

Lasten

13.992

14.385

14.624

15.277

Baten

3.196

3.196

3.196

3.196

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

2.099

-439

2.108

2.157

Lasten

3.618

855

902

951

Baten

1.519

1.295

-1.206

-1.206

83 Wonen en bouwen

5.257

6.007

5.093

3.992

Lasten

19.334

20.078

19.167

18.066

Baten

14.076

14.071

14.074

14.074

Totaal

0

0

0

0

Baten en lasten totaal

2020

2021

2022

2023

Lasten totaal

1.080.927

1.067.205

1.062.215

1.064.370

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.058.039

1.051.584

1.044.240

1.039.435

Baten totaal

1.080.927

1.067.205

1.062.215

1.064.370

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.036.067

1.042.747

1.049.836

1.061.349

ga terug