Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken is samen met het wijk- en dorp-wethouderschap een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de specifieke opgaven in wijken en dorpen en daarmee aan de ontwikkeling van de gemeente. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners. Activiteiten elders in deze begroting die passen bij deze aanpak hebben we gemarkeerd met .

Ondanks de sterke positieve ontwikkeling van Groningen zijn er veel mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Er bestaan grote verschillen binnen onze gemeente, soms niet meer dan de even huisnummers en de oneven huisnummers in een straat, willen we bij elkaar brengen. Daarnaast willen we de aantrekkelijkheid van de binnenstad, de openbare ruimte van wijken en de dorpen verbeteren. Alle vormen van werk zijn van belang om volwaardig deel te nemen aan de stadse samenleving of de dorpsgemeenschap. Met wijkvernieuwing leggen we verbindingen binnen wijken en verkleinen we sociale tegenstellingen.

We zetten in op het verbinden van fysieke en sociale thema’s. Dat doen we steeds meer integraal, gebiedsgericht en opgave gericht. Het schaalniveau van wijken, buurten en dorpen is daarvoor het meest geschikt. Gebiedsgericht werken betekent dat we niet overal hetzelfde doen. De bewoners en de karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, initiatieven en activiteiten vormen telkens het vertrekpunt. Elk gebied (dorp, wijk en buurt) is immers anders. In sommige wijken gaat veel vanzelf en zorgen bewonersinitiatieven voor een positieve ontwikkeling van de wijk. In andere wijken of dorpen is meer aandacht nodig en nemen de gebiedsteams een actievere rol.

De gebiedsteams, de wijkwethouders en de twee dorpswethouders zijn daarbij de spil in de wijk en het dorp. Zij ondersteunen de beweging naar meer zeggenschap voor de bewoners in wijk of gebied. Zij jagen aan dat de gemeentelijke organisatie steeds meer gebiedsgericht gaat werken. Dat betekent niet meer budget, maar wel budget anders en samen besteden. De wijkvernieuwingswijken krijgen daarin prioriteit. Maar we starten ook met de voorbereidingen voor wijkvernieuwing in Lewenborg, Paddepoel en Vinkhuizen. Bovendien blijven de gebiedsteams de agenderende en signalerende rol behouden in de wijken. Daarmee streven we naar een duurzame democratische vernieuwing en een integrale gebiedsgerichte manier van werken in alle wijken en dorpen.

Opbouw paragraaf
Deze paragraaf kent een algemeen deel en zeven gebiedsprogramma's. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de gemeente en beschrijven we de inzet van een aantal gemeentebrede budgetten. Daarna benoemen we per gebied specifieke opgaven voor wijken en dorpen en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden zeven gebieden: Centrum , Oude Wijken , Zuid , Oost , West , Haren en Ten Boer . De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Programma 12 College en Raad .


Gemeente Groningen, indeling in zeven gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren, Ten Boer

ga terug