Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Zuid

Wijken en buurten
Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park, Piccardthof, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie, Europapark, De Meeuwen, Klein Martijn. In dit gebied zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Rivierenbuurt, WIJ Helpman/ De Wijert en WIJ Corpus den Hoorn.

Hoe staan we ervoor?

Het merendeel van de woonwijken in Zuid kenmerkt zich door de hoge waardering van wijkbewoners voor hun wijk, zowel wat betreft de fysieke als de sociale leefomgeving. Ook op sociaaleconomisch vlak, de kwaliteit van leven, hebben positieve beoordelingen de overhand. Dit geldt voor de nieuwe woonwijken, maar ook voor veel oudere wijken, zoals de Oosterpoort, de Herewegbuurt, de Rivierenbuurt en de Zeeheldenbuurt. In de afgelopen twee jaren is deze situatie verder verbeterd.

Uit de wijkkompassen blijkt dat vooral de Wijert, en in mindere mate Corpus den Hoorn, zich onderscheiden op sociaal vlak. De kwaliteit van leven wordt vooral in de Wijert (en in mindere mate Corpus den Hoorn) lager beoordeeld dan stedelijk het geval is. Wel zien we op dit vlak een behoorlijk positieve ontwikkeling in de afgelopen twee jaren, met name op het gebied van rondkomen en gezondheid.

De beoordeling van de kwaliteit van de openbare ruimte ligt rond het stedelijk gemiddelde. In de afgelopen jaren is deze beoordeling verbeterd in de Wijert, Helpman en Coendersborg. In de Rivierenbuurt en Herewegbuurt is de beoordeling aanmerkelijk gedaald. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg A7 hebben een duidelijke impact op de aangrenzende wijken. Dat geldt voor de bereikbaarheid en verkeersoverlast in met name de Oosterpoort, de Herewegbuurt, de Rivierenbuurt en de Wijert. Meer is terug te vinden in de nieuwe Wijkkompassen van deze wijken.

Wat willen we bereiken in 2020?

Wijkcentrale Rivierenbuurt
Met de aanwezige maatschappelijke partijen en het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) werken we aan de inclusieve samenleving door verbinding, activering en het stimuleren van initiatieven. De Wijkcentrale is de start van een intensieve samenwerking tussen het WIJ-team, Dig050, MFC de Stroming, Maatschappelijke Participatie, Kansen in Kaart, DMO, het GON en het gebiedsteam. We beogen een sterke positieve impuls te geven aan collectieve preventieve voorzieningen en de leefbaarheid in het gebied. Doelstellingen zijn het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen, bestrijden van armoede, positieve gezondheid en leefstijlverandering, en verminderen van leerachterstanden. Hiermee dragen we enerzijds bij aan een positief perspectief voor bewoners, en anderzijds aan het beter samenwerken binnen het sociaal domein in dit gebied. De ontwikkeling en samenwerking gaan we monitoren en evalueren.

Wijkvernieuwing en Wijkdeal De Wijert
De Wijkdeal De Wijert is het begrip geworden waarop bewoners, ondernemers, instellingen en de gemeente gezamenlijk met de toekomst van de wijk aan het werk zijn. Op basis van de Wijkdeal wordt in De Wijert gewerkt aan een integrale strategie en bijbehorend wijkprogramma met alle betrokken partijen om de opgaven in de wijk van oplossingen te voorzien. In de Wijkdeal De Wijert is de agenda van de wijk door de wijk weergegeven in de taal van de wijk. Dit is gedaan in vijf thema’s: Groen en buiten zijn; Verkeer en infrastructuur; Bouw en Duurzaamheid; Meedoen en samen zijn; Cultuur en historie. De hele agenda wordt in samenhang uitgevoerd, samen met bewoners, scholen, woningcorporaties, ondernemers, gemeente en andere partijen in de wijk. Voor de prioritering binnen de agenda wordt er gestemd en goed afgestemd.

Aan vergroening en klimaatadaptieve maatregelen, zoals verminderen van stenen en meer biodiversiteit, wordt samen met bewoners en ondernemers vormgegeven. Het leer-werkbedrijf SWO heeft hierin een grote rol. Opdrachten komen van bewoners, de uitvoering gebeurt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij volgen een begeleid leren traject met een baangarantie bij een succesvolle afsluiting.

Er is een wijkenergievisie vastgesteld, bewoners, corporaties en vastgoedeigenaren werken van daaruit aan een uitvoeringsplan. De vraag naar een verandering in de parkeer- en verkeerssituatie in de wijk gaan we samen met bewoners en scholen beantwoorden. Hierbij werken we zoveel mogelijk aan innovatieve en samenhangende oplossingen, waarin we kansen benutten van werkzaamheden in het gebied. Waar het kan veranderen straatprofielen naar groene leefstraten.

Binnen de Wijkdeal zijn we in het kader van de wijkvernieuwing ook de sociale opgaven aan het uitwerken. Er is een actief netwerk ontstaan van professionals en bewoners om de ontwikkelingskansen van de jeugd te versterken. Opgaven rond ouder worden, doorbreken van de armoede en aandacht voor kwetsbare inwoners zijn opgaven waar instellingen, ondernemers, woningcorporaties, gemeente en bewoners samen in op trekken. Zie ook Programma Wonen .

Op de Werkplaats Wijkdeal de Wijert worden de visies samengesteld, plannen bedacht, en tot uitvoering gebracht. Zie ook www.wijkdealdewijert.nl  

Corpus den Hoorn en Hoornse wijken
Samen met belanghebbenden willen we in Corpus den Hoorn een agenda samenstellen die als routekaart van de wijk kan dienen. Binnen dit proces willen we de verbinding tussen partijen en initiatieven stimuleren. Partners hierbij zijn naast de bewoners: het WIJ-team, corporaties, ondernemers, scholen en Semmelstee. De resultaten van de wijkvernieuwing in Corpus willen we daarmee bestendigen, en afglijden voorkomen en verbeteren waar nodig. We willen een gebied waarin de Semmelstee functioneert als sociaal-culturele voorziening die door alle bewoners uit dit gebied kan worden gebruikt.

Ook de aanwezigheid van het Sportknooppunt Corpus gaan we in samenwerking met Sport benutten als kans om - bij jong en oud - Healthy ageing te bevorderen door het aanbieden van een programma voor een gezonde leefstijl. De sportparkmanager creëert een aanbod met en voor de wijk, dat sportief, gezond, sociaal en aantrekkelijk is. Een open sportpark, als verlengstuk van de wijk, kan als ontmoetingsplaats dienen voor plezier en bewegen, maar ook voor dagbesteding, vrijwilligersplekken en huiswerkondersteuning. De ideeën zullen door de buurt en de verenigingen samen worden bedacht en gerealiseerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Opzetten van een intensieve samenwerking binnen het sociaal domein in de Rivierenbuurt en ook met de Wijkcentrale;
  • Realiseren uitkomsten van Wijkdeal De Wijert;
  • Doorontwikkeling van het wijkvernieuwingsplan De Wijert, aansluitend bij de thema’s van de Wijkdeal;
  • Samenstellen van een gezamenlijke agenda voor Corpus den Hoorn, met een focus op gezondheid en een gezonde leefstijl;
  • Met het Wijkwethoudersbudget kansen benutten, initiatieven stimuleren en ondersteunen waar deze ontstaan en knelpunten op te lossen waar dat nodig is, met een nadruk op de kwaliteit van groen en de leefkwaliteit van wijken. We doen dit in nauwe samenwerking met alle in de wijken actieve partijen.