Programma 8 Wonen

Deelprogramma 8.4 Kwaliteit woningvoorraad

Groningen wil een gemeente zijn met een voortreffelijk woonklimaat voor iedereen. De kwaliteit van onze wijken en woningen zijn daarvoor van groot belang. De investeringen die daarvoor noodzakelijk zijn, hebben door de crisis onder druk gestaan. Door de aantrekkende woningmarkt en de economische groei zijn de omstandigheden hiervoor sterk verbeterd. In veel wijken en buurten zien we positieve ontwikkelingen maar blijvende aandacht is nodig voor de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving.
Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om gericht in de wijken te investeren. Het gaat in dit verband om verbetering van bestaande woningen gecombineerd met verduurzaming. Nu heeft ruim 60% van de sociale huurwoningen een label C of beter en dit moet resulteren in gemiddeld label B in 2020.In 2019 is in opdracht van de gemeente Groningen en de woningcorporaties het Masterplan/ routekaart duurzame corporatieve woningvoorraad Groningen opgesteld.  Om aan onze ambitie CO2-neutraal en aardgasvrij 2035  te voldoen is uiteindelijk voor alle corporatiewoningen een oplossing nodig, met individuele verbeteringen, of aangevuld met collectieve oplossingen. De opgave naar een CO₂ neutrale en aardgasvrije corporatieve woningvoorraad is fors. In 17 jaar tijd moeten 35.500 corporatiewoningen af van aardgas en CO₂ uitstoot. Dit willen we bereiken via woningverbetering naar basiskwaliteit, sloop, nieuwbouw, aanleg en exploitatie van collectieve warmtevoorzieningen op grote schaal, vernieuwing van energie-infrastructuur en zorgen dat huurders ‘meekomen’.

De bouwkundige kwaliteit van particuliere woningen is op orde (Planbureau voor de Leefomgeving, monitor 2016) echter de energetische kwaliteit laat nog te wensen over. De doelstelling voor 2020 is gemiddeld label C. Met “Groningen woont Slim” worden particuliere eigenaren geïnformeerd en voorzien van een passend aanbod voor de uitvoering van besparingsmaatregelen. ” In 2020 wordt de focus gelegd op de wijken waarvoor nog geen buurtenergieplan is ontwikkeld. Er wordt onder andere zoveel mogelijk aangesloten bij initiatieven van bijvoorbeeld bewonersgroepen in de buurt. Ook wordt, daar waar passend en gericht op maatwerk en schaalvergroting, samengewerkt met projecten als het Wijkbedrijf, Buurtkracht en energiecoaches. De sociale energietransitie gaat een prominentere rol spelen, de woonlastenbenadering vormt de basis van de energietransitie. Groningen woont SLIM zal haar informatievoorziening en acties ook richten op alle woningeigenaren in de gemeente Groningen, ook voor bijzondere doelgroepen zoals monumenten.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Gasverbruik particulieren (woningen) in m3

-

gemiddeld 1270

Elektriciteitsverbruik particulieren (woningen) in kWh

-

gemiddeld 2280

Totaal opgewerkte elektriciteit zonne-energie in kWh

-

-

% woningen voorlopig energielabel C of beter

-

-

% woningen definitief energielabel C of beter

-

>60%

* Indicatoren als gas- en elektriciteitsverbruik zijn afhankelijk van vele factoren (bijvoorbeeld of er een strenge winter was). Sturing op de indicatoren is daardoor lastig.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 10.156

31,5 %

Baten

€ 2.274

14,4 %