Paragraaf 7 Grondbeleid

In de paragraaf grondbeleid komt aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. De paragraaf is in lijn met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bevat:

Par. 7.1      Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen;
Par. 7.2   De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
Par. 7.3   Een prognose van de resultaten op de totale grondzaken portefeuille;
Par. 7.4   Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
Par. 7.5   De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s.

ga terug