Paragraaf 7 Grondbeleid

Uitvoering van het grondbeleid

Er zijn twee taakvelden in het bijzonder van belang voor het grondbeleid: Economie en werkgelegenheid én Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing.   

Economie en werkgelegenheid
De werkgelegenheid blijft groeien in Groningen. Het afgelopen jaar groeide de werkgelegenheid in de oude gemeente Groningen zelfs met meer dan 5.000 banen. Door de herindeling zijn er ruim 7.000 (Haren) en 1.750 (Ten Boer) banen bij gekomen, waardoor er in de nieuwe gemeente Groningen nu 154.000 banen aanwezig zijn.
De komende twintig jaar wordt een werkgelegenheidsgroei voorspeld (op basis van de WLO-scenario’s laag en hoog) van 8.000 tot 22.000 banen. Met name in de zorg en het onderwijs wordt een sterke banengroei verwacht. Andere groeisectoren zijn de groothandel, financiële en zakelijke dienstverlening, overheid en de bouw. In de gemeente Groningen komt de werkgelegenheidsgroei terecht op kantoorlocaties, bedrijventerreinen en in gemengde woon-werkmilieus. Er wordt voorzien in een steeds groeiende vraag naar bedrijventerreinen: in totaal gaat het tot 2035 om een uitbreidingsvraag van 42-114 hectare (laag en hoog scenario). Deze vraag zit met name in lokale/regionale vraag uit het MKB en – op langere termijn – vanuit de hoogwaardige, kennisintensieve gebruikers.

De gemeente Groningen heeft circa 90 hectare bedrijventerrein beschikbaar om uit te geven in de vastgestelde grondexploitaties; Westpoort, Zernike, Eemspoort, Roodehaan en bedrijvenpark Nesciopark.
Daarnaast heeft het project Meerstad 39 hectare bouwgrond voor bedrijventerrein in exploitatie.

In de kantorenmarkt daalt de leegstand. De leegstand in Groningen ligt ver onder het landelijke gemiddelde. Gezien de transformaties van de afgelopen jaren en de aantrekkende markt ontstaat schaarste in de binnenstad en het stationsgebied.
De gebiedsontwikkelingen Stationsgebied, Europapark, Corpus den Hoorn, Martini Trade Park, Kranenburg en Kempkensberg zijn belangrijke kantoorgebieden. Dit zijn veelal gemengde woon-werkmilieus.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Binnen het ruimtelijk domein vindt een verschuiving plaats van grote ontwikkeling in uitleggebieden naar meer binnenstedelijke ontwikkelingen. Ook zal de herontwikkeling van bestaand vastgoed meer prominent op de agenda staan. Bij deze ontwikkelingen ontstaat veelal een tekort op de grondexploitatie door onder meer de hogere inbrengwaarde. Daarnaast zijn extra kosten verbonden door inpassing van de nieuwe ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied. Denk hierbij aan kostbare investeringen in wegen, bruggen, tunnels, parken enzovoort  Dit maakt de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen een lastige en belangrijke opgave voor de komende jaren. De complexiteit van gebiedsontwikkeling is toegenomen, terwijl de verantwoordingsregels van de BBV zijn aangescherpt en de subsidiestromen vanuit het Rijk aanzienlijk zijn afgenomen.
Toch zal grondbeleid nodig zijn. De gemeente Groningen zal de komende jaren fors groeien. Om deze groei op te kunnen vangen heeft de gemeente Groningen een  grote  woningbouwopgave..

Voor de ontwikkeling van de gemeente Groningen zijn inmiddels forse investeringen gedaan in het verwerven en bouwrijp maken van gronden zowel binnenstedelijk als ook in de uitleggebieden.

De volgende vastgestelde grondexploitaties voor woningbouw (BIE-gronden) heeft de gemeente in uitvoering:

  1. Gebiedsontwikkeling binnenstad Groningen, Oosterhamrikzone, CiBoGA, Europapark, Reitdiepzone, De Velden;
  2. Gebiedsontwikkeling wonen uitleglocaties Groningen, Reitdiep fase III&IV;
  3. Speciale ontwikkelingen zoals Grote Markt;
  4. Haren, ontwikkeling Stationsgebied;
  5. Ten Boer, uitbreidingslocatie Dijkshorn.

In bovenstaande grondexploitaties heeft de gemeente tot 2030 bouwgrond voor ca. 1.500 woningbouweenheden beschikbaar.

Daarnaast worden twee woninguitbreiding locaties ontwikkeld in een BV/CV constructie; Groningen Meerstad en Haren Noord. In deze uitbreidingslocaties is tot 2030 bouwgrond voor circa 2.500 woningen beschikbaar.

Daarnaast zijn er gemeentelijke gronden in planvorming voor het ontwikkelen van woningbouw (gronden in de categorie Materiele Vaste Activa); Eemskanaalzone, Suikerfabriek-locatie, Stationsgebied Alo-locatie, De Held III, Ten Boer-Woldwijk.

.