(Historisch) intensiveringen (peildatum 30 juni 2019)

Deelpr.

 Extra beleid 2013 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

07.*

Bereikbaarheid

1.000

1.000

0

0

Totaal 2013

0

1.000

1.000

0

0

Deelpr.

 Extra beleid 2015 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

70

0

0

02.4

Plankosten Suikerfabriekterrein

250

250

0

0

02.4

Plankosten Suikerfabriekterrein (rek 17)

236

236

0

03.1

Thema Leren

1.000

1.000

0

0

05.1

Thema bewegen

300

254

46

0

06.1

Groninger museum/voorz onderhoud

100

100

0

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

0

08.*

Thema Wonen

1.750

1.750

0

0

08.*

Thema Wonen

580

580

0

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.000

1.000

0

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

0

Totaal 2015

2.816

6.770

9.540

46

0

Deelpr.

 Extra beleid 2016 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grexen

400

400

0

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

38

93

0

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

17

27

0

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

300

300

0

0

06.1

Noordelijk Scheepvaartmuseum

100

100

0

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

163

0

87

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dieren noodhulp

60

60

0

0

14.1

Interne plankosten ZRW

550

550

0

0

Totaal 2016

900

935

1.628

120

87

Deelpr.

 Extra beleid 2017 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

06.1

Thema Verrijken

750

750

0

0

06.1

Thema Verrijken (rek 18)

750

750

0

0

07.6

Aanpak Diepenring

1.000

1.000

0

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen (rek 17)

354

0

0

354

12.1

Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad (rek 17)

180

180

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

2.000

1.589

0

411

Totaal 2017

3.284

1.750

4.269

0

765

Deelpr.

 Extra beleid 2018 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.2

Collectieve zorgverzekering

255

219

36

0

01.2

BUIG - kosten maatregelen

945

945

0

0

02.4

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.254

1.254

0

0

04.1

Halveren taakstelling MKBA

1.000

1.000

0

0

04.2

Aanpak mensen met verward gedrag

40

40

0

0

06.1

Professionalisering evenementen

50

50

0

0

06.1

Onderhoud Oosterpoort

1.160

1.005

155

0

06.1

Interne verzelfstandiging Oosterpoort

75

75

0

0

06.1

Verzelfstandiging CBK

343

343

0

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen

454

454

0

0

08.4

Uitvoering watervisie

220

220

0

0

08.7

Energieaanpak gebouwen

90

90

0

0

08.7

Uitvoering taken omgevingslawaai

97

97

0

0

09.1

Gladheid gele stenen

75

75

0

0

09.1

Omgevingsdienst Groningen

100

100

0

0

10.4

Regionalisering brandweer

449

449

0

0

10.4

Huisvesting veiligheidsregio

642

642

0

0

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

58

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.935

1.935

0

0

14.1

Interne plankosten ZRW

200

200

0

0

14.1

Strategische positionering

200

200

0

0

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

379

0

0

Totaal 2018

5.831

4.190

9.830

191

0

Deelpr.

 Extra beleid 2019 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.1

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

785

785

0

0

01.1

Terugloop omzet detachering SW

100

100

0

0

01.1

Basisbaan

250

250

0

0

01.1

Sociaal ondernemen

50

50

0

0

01.2

Bijzondere bijstand

1.100

1.100

0

0

01.2

Bijzondere bijstand/Bewindvoering

1.200

1.200

0

0

01.2

Individuele inkomenstoeslag

270

270

0

0

01.2

Vorming GBI

250

250

0

0

02.3

Werklocaties (inc)

300

300

0

0

02.4

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.800

1.800

0

0

03.1

School Meerstad

394

394

0

0

03.1

MFA de Wijert

140

140

0

0

04.1

VSD, programmakosten

-600

-600

0

0

04.1

Subsidies beheer en accommodaties (struct)

20

20

0

0

04.2

Tekort sociaal domein

2.161

2.161

0

0

04.2

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

500

0

0

04.2

Campusdiep

60

60

0

0

04.2

Wmo/BW/Jeugd

6.400

6.400

0

0

04.2

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

300

0

0

04.2

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

12.287

12.287

0

0

04.2

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

400

400

0

0

04.2

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

500

500

0

0

04.2

Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten)

660

660

0

0

04.2

Aanpak problematische doelgroepen

168

168

0

0

04.2

Huisvesting WIJ

450

450

0

0

05.1

Schoonmaak sport accommodaties

132

132

0

0

05.1

Co-investeringsfonds Sport (inc)

75

75

0

0

05.1

Co-investeringsfonds Sport (struc)

175

175

0

0

05.2

Bewegingsonderwijs

150

150

0

0

06.1

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

0

0

06.1

Interne verzelfstandiging OPSB

75

75

0

0

06.1

Verzelfstandiging CBK

326

326

0

0

06.1

Beheer en onderhoud Synagoge

33

33

0

0

06.1

Cultuurpas en marketing

25

25

0

0

06.1

Broedplaatsen en ateliers

132

132

0

0

06.1

Subsidies en bijdragen instellingen

108

108

0

0

07.1

Fietsenstalling V&D (inc)

2.000

2.000

0

0

07.1

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

300

0

0

07.6

Alternatief vervoer binnenstad

125

125

0

0

07.6

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (inc)

225

225

0

0

08.2

Uitvoeren woonvisie SIF

175

175

0

0

08.4

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

2.000

2.000

0

0

08.4

Energie (inc)

1.760

1.760

0

0

08.4

Energie (struct)

100

100

0

0

08.7

Uitvoering taken omgevingslawaai

50

50

0

0

08.7

Implementatie omgevingswet

837

837

0

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (inc)

358

358

0

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (struc)

611

611

0

0

09.1

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

148

148

0

0

09.1

Beheer en onderhoud groen

488

488

0

0

09.1

Stadsbeheer proef

125

125

0

0

09.1

Voetgangers

100

100

0

0

09.1

Leefomgeving

300

300

0

0

10.1

Capaciteit Toezicht en handhaving

200

200

0

0

10.3

Uitbreiding taken VTH

40

40

0

0

10.4

Veiligheidsregio

978

978

0

0

11.1

Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor

160

160

0

0

11.1

Digitale dienstverlening

550

550

0

0

12.1

Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT

731

731

0

0

12.1

Weglekeffect bezuinigingen op organisatie

1.090

1.090

0

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

1.789

1.789

0

0

12.1

Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen

1.000

1.000

0

0

12.1

Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur

125

125

0

0

12.1

Uitbreiding college en ondersteuning

251

251

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.500

1.500

0

0

12.2

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

850

850

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken (incidenteel)

300

300

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken (strucureelt)

1.257

1.257

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

0

0

13.1

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

1.350

1.350

0

0

14.1

Outsourcing ICT

2.661

2.661

0

0

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

379

0

0

14.1

Effecten knelpunten op SSC

301

301

0

0

14.1

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

280

280

0

0

14.1

Toezicht en handhaving, overhead

60

60

0

0

14.1

Uitbreiding college en ondersteuning

549

549

0

0

14.1

Frictiekosten

2.276

2.276

0

0

14.1

Digitalisering archiefbestanden

140

140

0

0

14.1

Transitie DIV

282

282

0

0

14.1

Moderne ICT groei

1.100

1.100

0

0

14.1

Binnenstadonderhoud vastgoed

200

200

0

0

14.1

Reorganisatieplan vastgoed

370

370

0

0

14.1

Huur Oosterboog

125

125

0

0

14.1

Huur I&A

55

55

0

0

Totaal 2019

54.234

10.163

64.397

0

0

Totaal intensiveringen

67.065

24.808

90.664

357

852

ga terug