Balans

Balans

 

Activa (bedragen x 1.000 euro)

01-01-2019*

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

1.842

1.798

1.771

1.745

1.718

1.692

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

489

445

418

392

365

339

Materiële vaste activa

1.279.828

1.339.334

1.396.408

1.450.828

1.449.278

1.424.189

waarvan economisch nut

705.807

733.859

761.685

805.727

781.993

748.551

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

192.810

218.106

240.922

251.606

261.779

273.090

waarvan maatschappelijk nut

381.211

387.369

393.801

393.495

405.506

402.548

Financiële vaste activa

421.219

404.224

376.079

347.669

319.778

295.295

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

15.115

19.426

19.426

19.426

19.426

19.426

Leningen aan woningbouwcorporaties

100.220

85.986

78.320

70.410

63.113

55.850

Leningen aan deelnemingen

290.519

284.890

265.632

246.361

227.005

211.035

Leningen aan verbonden partijen

500

698

545

389

230

67

Overige langlopende leningen

14.865

13.224

12.156

11.083

10.004

8.917

Vaste Activa

1.702.889

1.745.356

1.774.258

1.800.242

1.770.774

1.721.176

Vlottende Activa

Voorraden

80.824

75.624

68.824

58.524

52.624

46.724

Overige grond- en hulpstoffen

485

485

485

485

485

485

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

78.306

73.106

66.306

56.006

50.106

44.206

Gereed product en handelsgoederen

2.033

2.033

2.033

2.033

2.033

2.033

Uitzettingen

159.668

156.018

156.018

156.018

156.018

156.018

Overige verstrekte kasgeldleningen

8.500

12.250

12.250

12.250

12.250

12.250

Overige vorderingen

72.928

72.928

72.928

72.928

72.928

72.928

Vorderingen op openbare lichamen

70.840

70.840

70.840

70.840

70.840

70.840

Uitzettingen Rijksschatkist < 1 jaar

7.400

0

0

0

0

0

Liquide middelen

1.487

1.487

1.487

1.487

1.487

1.487

Overlopende activa

60.329

60.329

60.329

60.329

60.329

60.329

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

292

292

292

292

292

292

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

21.066

21.066

21.066

21.066

21.066

21.066

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

25.056

25.056

25.056

25.056

25.056

25.056

Overige overlopende activa

13.916

13.916

13.916

13.916

13.916

13.916

Vlottende Activa

302.308

293.458

286.658

276.358

270.458

264.558

TOTAAL ACTIVA

2.005.197

2.038.814

2.060.916

2.076.600

2.041.232

1.985.734


Passiva (bedragen x 1.000 euro)

01-01-2019*

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

261.564

179.202

157.231

148.394

153.990

175.904

Algemene reserve

57.567

29.031

32.757

21.411

18.644

28.298

Bestemmingsreserve

204.161

150.171

124.474

126.983

135.346

147.606

Saldo van de rekening

-164

0

0

0

0

0

Voorzieningen

45.057

45.556

42.784

42.474

43.845

47.676

Vaste Schuld

1.445.280

1.622.010

1.619.105

1.643.937

1.601.602

1.520.359

Obligatieleningen

212.500

212.500

212.500

212.500

212.500

212.500

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.034.440

1.211.170

1.208.265

1.233.096

1.190.761

1.109.519

Onderhandse leningen van openbare lichamen

197.500

197.500

197.500

197.500

197.500

197.500

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

1

1

1

1

1

1

Waarborgsommen

839

839

839

839

839

839

Totaal vaste passiva

1.751.901

1.846.768

1.819.120

1.834.804

1.799.436

1.743.938

Vlottende schuld

207.465

146.215

195.965

195.965

195.965

195.965

Bank- en girosaldo

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

Overige kasgeldleningen

73.500

12.250

62.000

62.000

62.000

62.000

Overige vlottende schulden

105.087

105.087

105.087

105.087

105.087

105.087

Overlopende passiva

45.831

45.831

45.831

45.831

45.831

45.831

Overige vooruit ontvangen bedragen

6.067

6.067

6.067

6.067

6.067

6.067

Verplichtingen

23.870

23.870

23.870

23.870

23.870

23.870

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

3.496

3.496

3.496

3.496

3.496

3.496

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

8.810

8.810

8.810

8.810

8.810

8.810

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

3.587

3.587

3.587

3.587

3.587

3.587

Totaal vlottende passiva

253.296

192.046

241.796

241.796

241.796

241.796

TOTAAL PASSIVA

2.005.197

2.038.814

2.060.916

2.076.600

2.041.232

1.985.734

* 01-01-2019: Openingsbalans Groningen

ga terug