Kapitaallasten

 

(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijvingen
2020

Toegerekende
rente

Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

 - Bijdragen aan activa van derden

27

8

35

Materiële vaste activa

41228

24.989

66217

Financiële vaste activa

 - Kapitaalverstrekkingen

0

369

369

- Uitgezette leningen

0

11.890

11.890

Totaal

41.255

37.256

78.511

ga terug