Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de uitvoering van onze taken worden we geconfronteerd met risico’s en ontwikkelingen die financiële gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeente is door de risico’s van de gemeente af te zetten tegen de mogelijkheden die een gemeente heeft om de risico’s op te kunnen vangen. In de begroting 2019 en de rekening 2018 hebben we al geconstateerd dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat en het noodzakelijk is deze de komende jaren te versterken. Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen kijken we naar de verhouding tussen risico en beschikbaar weerstandsvermogen, naar de omvang van de reserves naar de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Met name het lage aandeel van de reserves en de lage solvabiliteit maken duidelijk dat een versterking van de reserves nodig is. De omvang van de reserves is belangrijk omdat deze direct te gelde zijn te maken in het geval zich risico’s voordoen.

Voor 2020 en verder zien we een toename van de risico’s op verschillende fronten. De risico’s in het sociaal domein nemen toe, er moet meer worden bezuinigd, we gaan scherper ramen en we staan aan de vooravond van nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals op het Suikerfabriek terrein en de Eemskanaalzone. Al met al nog meer reden om de financiële positie en met name het aandeel reserves in het weerstandsvermogen te versterken. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Daarom kiest het college ervoor om het resultaat van de septembercirculaire te gebruiken om bovenstaande risico’s te beheersen en in te zetten voor het weerstandsvermogen.

ga terug