Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkelingen

Naam ontwikkeling

Toetsing bouwplannen door derden

Programma

Wonen

Omschrijving

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Kern van het wetsvoorstel is dat:

 • kleine bouwwerken en verbouwingen vrij zijn van toets Bouwbesluit 2012;
 • de gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. 
 • de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt.
 • private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
 • een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.

Doelstelling van de nieuwe wet is het verlagen van de regeldruk voor bedrijven, professionals en consumenten. Maart 2014 heeft de minister, na overleg met de Tweede Kamer, besloten dat er geen duaal stelsel komt en dat de private kwaliteitsborging stapsgewijs wordt ingevoerd. Zo kunnen markt en overheid wennen aan de nieuwe situatie met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken. De start was gepland in 2016, echter de wet Kwaliteitsborging is nog steeds niet van kracht. Dit ligt nog ter besluitvorming bij de Eerste Kamer.

Actie

De consequenties voor de gemeente Groningen worden nader uitgewerkt.

Naam ontwikkeling

Prijsontwikkeling bouwsector

Programma

Divers

Omschrijving

De economie in Nederland draait op volle toeren. Aannemers kunnen kiezen uit opdrachten en maken gebruik van de meest lucratieve opdrachten. De wachttijden voor bouwen nemen toe. De prijzen van bouwmaterialen en personeel stijgen. Het moment maar ook de hoogte van indexeren en budgetteren bij de gemeente loopt niet in de pas met de prijsontwikkelingen in de markt. De risico's op te laag begrote projecten is aanwezig.

Uit de markt en bij de aanbesteding van nieuwe projecten worden we geconfronteerd met signalen dat de aannemers hoger inschrijven dan waar tot op heden in de investeringsraming rekening mee is gehouden. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat bij de aanbesteding van nieuwe projecten het beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is. Omdat het risico op dit moment niet te kwantificeren is, noemen we het bij het onderdeel ontwikkelingen.

Actie

Nieuwe investeringsramingen actualiseren op basis van de laatste gehanteerde kostprijzen. Op basis daarvan kunnen de gevolgen voor het reeds aangevraagde krediet in beeld worden gebracht en kunnen vervolgstappen (aanvullend krediet) in gang gezet worden.
In een vroegtijdig stadium starten met de aanbesteding van projecten en vroegtijdig meekijken in het offerteproces van de mogelijke aannemers van projecten.

Naam ontwikkeling 

 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra )

Programma

Overhead en ondersteuning organisatie

Omschrijving

De wet Normalisering rechtspositie ambtenaren is aangenomen en treedt per 1-1-2020 in werking. In 2019 zal het nodige werk verzet moeten worden om op de ingangsdatum aan alle formele eisen te hebben voldaan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Omzetten aanstellingen van medewerkers in arbeidsovereenkomsten Inventariseren lokale regelingen en in lijn brengen met bepalingen nieuwe wet
 • Scholing arbeidsjuristen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten in het arbeidsrecht aan personeelsadviseurs, leidinggevenden, managementadviseurs en p-beheer.
 • Communicatie en voorlichting aan personeel
 • Aanpassing systemen, formulieren, formats etc.

Actie

Naam ontwikkeling 

Waardering gronden voormalig Suikerfabriekterrein

Programma

Wonen

Omschrijving

De gronden op het voormalig Suikerfabriekterrein zijn zonder afwaardering op de balans opgenomen als materieel vaste actief. De boekwaarde van de gronden is 40,3 miljoen euro. De notitie grondexploitaties uit 2016 schreef voor dat uiterlijk 31 december 2019 een toets moet plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden bij huidige bestemming. Hierbij kan geen rekening worden gehouden met een mogelijke waardeontwikkeling. De waarde van de gronden bij huidige bestemming op het voormalig Suikerfabriekterrein ligt ruim onder de 40,3 miljoen euro.

In juli 2019 is een nieuwe notitie grondexploitaties verschenen waarin de regels voor de waardering van ontwikkelingsgronden zijn aangepast. Voor gronden die zijn verworven en waarvoor nog geen bestemmingswijziging is doorgevoerd mag worden uitgegaan van de waarde bij toekomstige bestemming.  Er moet dan wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd;
 • de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;
 • de visie / het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of rijk;
 • er is een betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid;
 • het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor de bouw van woningen en niet voor bedrijfsterreinen;
 • periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.

Momenteel wordt beoordeeld of we aan de gestelde voorwaarden voldoen en wordt gewerkt aan een taxatie van de waarde van het terrein.
We zullen de raad hier eind 2019 over informeren.

Actie

Naam ontwikkeling 

Omgevingswet

Programma

Divers

Omschrijving

De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. Het is een wettelijke verplichting deze wet in te voeren. Voor de nieuwe gemeente Groningen dient één omgevingsplan te komen, waarin alle regels uit alle bestemmingsplannen en vele gemeentelijke verordening verwerkt dienen te worden. De Omgevingswet heeft invloed op het gehele ruimtelijke domein en de nodige raakvlakken met het sociale domein. De voorbereiding op het omgevingsplan (van rechtswege), het maken van het omgevingsplan, en de verbetertrajecten van de diverse werkprocessen zoals vergunningverlening zijn grote opgaven.

Een belangrijk aandachtspunt is de noodzakelijke digitaliseringsslag die moet worden gemaakt en de gevolgen voor het ICT-beheer bij (volledig) digitaal werken en werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Actie

We zullen de komende jaren, mogelijk via een businesscase, de gevolgen van de digitalisering voor de beheerfase in beeld brengen.
In deze begroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de achterstand in de digitalisering (het digitaliseren van het (bouw)archief en de digitalisering van de werkprocessen) weg te werken en de werkzaamheden voor de implementatie van de Omgevingswet.
Voor de voormalig gemeenten Haren en Ten Boer zijn nog geen voorbereidingen getroffen en is een inhaalslag noodzakelijk.

Naam ontwikkeling 

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma

Wonen

Omschrijving

Te veel stikstof in de natuur is schadelijk voor planten en dieren. De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur terugdringen (stikstofdepositie). Daarvoor is in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd. Dit programma was gericht op het versterken van de natuur en het mogelijk maken van economische ontwikkeling door te voorzien in natuurherstelmaatregelen en maatregelen waardoor er minder stikstof in de natuur terecht komt. Door het nemen van maatregelen bood het programma ruimte aan nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten.
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. Het programma mag niet meer worden gebruikt als basis voor de toestemming voor activiteiten.
Vergunningen en bestemmingsplannen die definitief zijn en niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten, zijn nog steeds geldig. Niet-onherroepelijke vergunningen / bestemmingsplannen die zijn gebaseerd op het PAS en situaties die gemeld zijn op basis van het PAS moeten alsnog individueel beoordeeld worden.

Actie

Momenteel onderzoeken we de consequenties van de uitspraak van de Raad van State voor Groningen. We brengen de consequenties voor een aantal projecten in kaart. We verwachten hier eind 2019 meer zicht op te hebben.