Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dynamisch weerstandsvermogen

We laten de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien als gevolg van wijzigingen in de risico’s en de reserves in de periode 2020-2023. Hiermee ontstaat een beter beeld van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen.
Wanneer voor risico’s een meerjarige inschatting kan worden gemaakt (in effect en/of kans van optreden) nemen we deze meerjarig inschatting op in de dynamische ontwikkeling.
Het gaat bijvoorbeeld om de risico’s bij grondexploitaties en het parkeerbedrijf. In de gevallen waar we geen meerjarige ontwikkeling kunnen inschatten, houden we rekening met een constante waarde van het risico voor de periode 2020-2023.

In het geval reservemutaties voor de komende jaren bekend zijn, houden we hier rekening mee in de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het gaat onder andere om een structurele voeding van de algemene egalisatiereserve van 1,8 miljoen euro, een structurele onttrekking van 2,5 miljoen euro uit de reserve grondzaken en het terugvloeien van middelen die aan de reserve grondzaken waren onttrokken voor de financiering van de businesscase outsourcing ICT (2,5 miljoen per jaar tot en met 2024).

Voor een juist beeld van het beschikbare weerstandsvermogen tellen we twee onttrekkingen die in de jaren 2021-2022 worden onttrokken per direct niet mee in het beschikbare weerstandsvermogen. Deze posten worden niet meegeteld omdat deze niet meer kunnen worden ingezet om risico’s op te vangen. Het gaat om:

  • De dekking van de kapitaallasten van de overgehevelde investeringen in bovenwijkse voorzieningen van Meerstad aan de gemeente Groningen voor de jaren 2021-2022 van in totaal 6,0 miljoen euro ten laste van de reserve Grondzaken;
  • De in het coalitieakkoord 2019 opgenomen onttrekking aan het weerstandsvermogen voor de jaren 2021-2022 van 5,4 miljoen euro. Deze middelen zijn in mindering gebracht op de reserve grondzaken.

Deze gegevens zijn verwerkt en leiden tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen voor de jaren 2020 tot en met 2023.

Begroting 2020 Weerstandsvermogen

2020

2021

2022

2023

Beschikbaar weerstandsvermogen (A)

107.358

109.917

113.434

116.020

Benodigd weerstandsvermogen (B)

104.655

114.441

116.525

111.036

Ratio (A/B*100%)

103%

96%

97%

104%

Afwijking t.o.v. ratio 1,0

2.703

-4.524

-3.092

4.984

Ratio in rekening 2018

100%

97%

98%

98%

Verhouding hard/ totaal

36%

36%

37%

41%

Reserves in het weerstandsvermogen

37.360

39.919

43.436

46.022