Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Berekening weerstandsvermogen

Definitie weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin een gemeente in staat is de nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. Het gaat hierbij om tegenvallers van enige omvang, tegenvallers die – als er geen weerstandsvermogen zou zijn – de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar kunnen brengen. In hoeverre een gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen hangt af van:

  • de risico’s die de gemeente loopt, deze bepalen het benodigde weerstandsvermogen;
  • de middelen die de gemeente vrij kan maken om risico’s op te vangen, deze bepalen het beschikbare weerstandsvermogen.

Er zijn geen wettelijke normen voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen.

Berekening weerstandsvermogen
Het beschikbaar weerstandsvermogen kan worden afgezet tegen het benodigd weerstandsvermogen. Dit drukken we uit in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandsvermogen
Benodigde weerstandsvermogen

*  100%

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente Groningen nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel.

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

> 200%

Uitstekend

B

140%   < ratio  < 200%

Ruim voldoende

C

100%   < ratio  < 140%

Voldoende

D

80%     < ratio  < 100%

Matig

E

60%     < ratio  < 80%

Onvoldoende

F

< 60%

Ruim onvoldoende

Uitgangspunten ratio weerstandsvermogen
Twee keer per jaar, bij rekening en begroting, beoordelen we het niveau van het weerstandsvermogen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we aan het eind van de coalitieperiode wordt gestreefd naar een ratio van 100%. Gelet op de grote opgaven accepteren we voor de kortere termijn een ratio onder de 100% (minimaal 80%). Voor de reserves die onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen hanteren we een ondergrens van 25 miljoen euro.

Weerstandsvermogen 

Begroting

Rekening

Verschil

2020

2018

Beschikbare weerstandsvermogen (A)

107.358

111.405

-4.047

Benodigde weerstandsvermogen (B)

104.655

111.869

-7.214

Ratio weerstandsvermogen (A/B)

103%

100%

3%

Ruimte weerstandsvermogen boven 1,0 (A - B) 

2.703

-464

3.167

Benodigde aanvulling wsv tot 0,8

0

0

0

Op basis van de actuele inschatting van de risico’s en reserves in het weerstandsvermogen in deze begroting komt het weerstandsvermogen in 2020 uit op een ratio van 103%. Dit is 3% meer dan de ratio in de rekening 2018 voor jaarschijf 2020. De risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2018 verlaagd met 7,2 miljoen euro. De belangrijkste veranderingen worden toegelicht bij het onderdeel benodigd weerstandsvermogen. Het beschikbare weerstandsvermogen in de begroting 2020 daalt ten opzichte van de rekening 2018 met 4 miljoen euro. De verlaging van het beschikbare weerstandsvermogen wordt toegelicht in het onderdeel beschikbaar weerstandsvermogen.

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen houden we rekening met lopende projecten, waar de raad een besluit over heeft genomen en waar een uitvoeringskrediet voor is vastgesteld. Achterliggende gedachte is dat we bij nieuwe projecten risico’s kunnen vermijden door het project niet uit te voeren.

De komende jaren is sprake van een grote investeringsopgave, die effect zal hebben op het benodigd weerstandsvermogen. In het coalitieakkoord zijn voor de investeringsopgave extra middelen geraamd, die zijn verwerkt in deze begroting. Zo wordt de Eemskanaalzone, het Suikerfabriek terrein en het Stationsgebied-zuidzijde ontwikkeld. Er worden middelen gereserveerd voor een autoverbinding in de Oosterhamrikzone, en investeringen onderwijs en cultuur. Het starten met deze projecten zal een verhogend effect hebben op het risico en dus het benodigde weerstandsvermogen. Voor grote infrastructurele projecten bijvoorbeeld wordt het risico bepaald op 10% van de investeringsomvang. Als het gaat om een grondexploitatie wordt het risico bepaald door de risicoboxenmethode. Een indicatie van de toename van het risico is op dit moment moeilijk te geven.

Voor het project Zuidelijke Ringweg is geen risico in het weerstandsvermogen opgenomen.
Het uitgangspunt bij de uitvoering van het project is dat het budget taakstellend is. Eventuele meerkosten moeten dus in eerste instantie worden opgevangen binnen het beschikbare budget.

Voor de aardbevingen hebben we geen risico opgenomen. In een bestuursakkoord is afgesproken dat de gevolgen van de aansprakelijkheid van de provincie, gemeenten of derde partijen zoals woningcorporaties en schoolbesturen niet voor hun rekening en risico kunnen komen indien deze aardbeving-gerelateerd zijn (onverlet latend de normale zorgplicht van deze partijen).