Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door:

 • De verwachte impact van de aanwezige risico’s;
 • De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst;
 • De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen.

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.
De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.
Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

Begroting 2020

Schatting 

Schatting

Inc.

Struc

  1. Grondexploitatie incl Meerstad

81.045

  2. Verkeer- en vervoersprojecten

1.006

  3. Bodemsanering

650

375

  4. Parkeerbedrijf

1.400

  5.  Risico parkeerhandhaving

150

  6. Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV

1.434

  7. Garantie op leningen van GEM Haren Noord

300

  8. Sociaal domein

6.200

  9. Financiering uitvoering wet BUIG

625

 10. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB en Sport 050)

405

 11. Niet halen bezuinigingen

10.235

 12. Verstrekte leningen en garanties

2.402

 13. Vastgoed

221

46

14. Overige risico's

1.010

490

Totale risico's

99.702

8.291

Structureel maal factor 2

16.582

Waarschijnlijkheidsfactor 90%

89.732

14.923

Benodigde weerstandscapaciteit

104.655

beschikbare weerstandscapaciteit

107.358

Ratio weerstandscapaciteit

103%

Het benodigde weerstandsvermogen in 2020 is 104,7 miljoen euro. Dit is 7,2 miljoen euro lager dan bij de rekening 2018.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de rekening 2018 ontstaat door het verlagen van het risico sociaal domein met 5,1 miljoen euro. Het in deze begroting beschikbaar stellen van middelen voor de zorgkosten jeugd en zorgkosten Wmo is de voornaamste reden voor de verlaging van het risico.

Overige mutaties in het benodigd weerstandsvermogen leiden per saldo tot een afname van 1,9 miljoen euro ten opzichte van de rekening 2018. De veranderingen zijn:

 • Afname risico parkeren
  Het risico parkeren is per saldo afgenomen met 0,6 miljoen euro door een lager rente risico, een lager bezettingsgraad parkeergarages en een hoger risico straatparkeren.
 • Afname van het risico BUIG
  Actualisatie van de tekorten/opgave BUIG en het daarbij behorende risico leidt tot een verlaging van het risico van in totaal 2 miljoen euro.
 • Vervallen risico stijging pensioen premies
  De wijziging van de pensioenpremies 2019 is verwerkt in de nominale compensatie. Dit betekent een afname van het benodigd weerstandsvermogen van 1,8 miljoen euro.
 • Toename risico bezuinigingen
  Er is een grove inschatting gemaakt van de risico’s als gevolg van het nieuwe bezuinigingspakket. Er is gekeken bij welke maatregelen de realisatie een risico kan vormen. Dit betreft bijvoorbeeld de maatregelen die nog ingevuld moeten worden en waar nu nog geen zicht is op de manier waarop, of bezuinigingen waarbij we afhankelijk zijn van andere partijen. Deze bezuinigingen zijn voor 50% meegenomen in het risico (benodigd weerstandsvermogen). Dit leidt ten opzichte van rekening 2018 tot een verhoging van het risico met 1,8 miljoen euro.
 • Opname risico Specifieke uitkering Sport (Spuk sportregeling)
  In totaal is er landelijk meer aanspraak gemaakt op de Spuk subsidie dan er geld beschikbaar is. Gemeenten krijgen hierdoor in 2019 een voorschot van 82% van de aanvraag uitgekeerd
  . Voor Groningen betekent dit een risico van 180 duizend euro.
 • Opname risico wijziging financiering Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
  Vanaf 2020 wordt de financiering van de Bbz aangepast. Groningen loopt hierdoor een risico van in totaal 225 duizend euro om minder middelen te ontvangen voor de lasten die we maken.
 • Overige wijzigingen van de risico’s leiden tot een verhoging van het benodigd weerstandsvermogen met 100 duizend euro.

(Bij deze omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van structurele risico’s (bedrag x 2) en het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%.)

In het onderdeel risico's wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de risico’s die het benodigd weerstandsvermogen bepalen. In een aantal gevallen bestaat het risico uit een optelling van de risico’s van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. In die gevallen wordt in de toelichting nog verwezen naar de desbetreffende gemeente.

De volgende risico's zijn ten opzichte van de rekening 2018 opgenomen:

 • Risico wijziging financiering Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) ;
 • Risico Specifieke uitkering Sport (Spuk sportregeling)

De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2018 vervallen:

 • Verhoging ABP premies