Subsidies en inkomensoverdrachten

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Actuele begroting 2019

Begroting 2020

01.1 Werk en activering

7.556

12.184

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

177.021

180.752

02.1 Groningen Kennisstad

1.041

580

02.2 Aantrekkelijke stad

1.502

1.445

02.3 Bedrijvige stad

500

500

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

5.061

4.556

03.1 Onderwijskansen

10.842

8.747

03.2 Voorkomen schooluitval

1.641

1.641

04.1 Sociaal klimaat

19.412

19.246

04.2 Passende ondersteuning en zorg

234.433

237.292

05.1 Sportieve infrastructuur

1.305

1.240

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

2.280

2.191

06.1 Culturele infrastructuur

11.884

10.619

06.2 Deelname aan cultuur

16.385

16.730

07.2 Openbaar vervoer

165

165

07.4 Parkeren

49

49

07.6 Overig verkeer

8

7

08.1 Gezinnen

291

291

08.3 Wonen en zorg

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

7.115

150

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

126

125

08.7 Overig wonen

103

119

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

782

682

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

4.310

4.020

09.3 Leefkwaliteit

0

60

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

89

74

10.2 Jeugd en veiligheid

30

0

10.4 Fysieke veiligheid

18.211

18.772

11.1 Publieke dienstverlening

1.095

632

12.1 College en Raad

710

725

12.2 Gebiedsgericht werken

2.881

500

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

1.430

880

14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

130

775

Hulpkostenplaatsen

1.010

0

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

529.429

525.770

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.

ga terug