Intensiveringen voorgaande jaren

01 Werk en inkomen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 01.1  Werk en activering

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

250

Terugloop omzet detachering SW

200

Basisbaan

700

700

700

Sociaal ondernemen

100

Intensivering begeleiding en participatie

2.000

1.500

1.000

 01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Bijzondere bijstand/Bewindvoering

650

Individuele inkomenstoeslag

230

190

Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG

9.800

9.500

Vorming GBI

250

Totaal 01 Werk en inkomen

13.880

300

2.200

9.690

700

1.000

0

0

02 Economie en werkgelegenheid

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

02.3 Bedrijvige stad

Werklocaties (inc)

300

350

200

Werklocaties (struct)

125

265

380

495

02.4 Ov economie en werkgelegenheid

Suikerunie (kapitaallasten)

460

Totaal 02 Economie en werkgelegenheid

425

0

615

0

580

0

0

955

03 Onderwijs

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

03.1 Onderwijskansen

Apparaatskosten Natuur- en Duurzaamheidseducatie (Emissievrij wagenpark)

4

Onderwijshuisvesting

1.500

2.500

Totaal 03 Onderwijs

1.500

4

0

2.500

0

0

0

0

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

Subsidies beheer en accommodaties (inc)

35

25

25

Subsidies beheer en accommodaties (struct)

50

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

1.082

Aanvullen reserve Sociaal Domein

2.000

Wmo/BW/Jeugd

5.300

4.300

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

12.902

9.632

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

1.050

1.275

1.200

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

250

Aanpak problematische doelgroepen

98

98

98

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

22.717

50

5.698

9.632

123

1.200

0

0

05 Sport en bewegen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

05.1 Sportieve infrastructuur

Co-investeringsfonds Sport (inc)

67

Vervanging kunstgrasvelden

8

92

95

Totaal 05 Sport en bewegen

75

0

92

0

0

95

0

0

06 Cultuur

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

Verzelfstandiging CBK

54

22

Centrale huisvesting kunstencentrum VRIJDAG

250

Beheer en onderhoud Synagoge

33

Cultuurpas en marketing

25

Broedplaatsen en ateliers

132

Subsidies en bijdragen instellingen

94

Cultuurnota

300

Totaal 06 Cultuur

1.833

250

22

300

0

0

0

0

07 Verkeer

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 07.1 Fiets

Fietsenstalling V&D (struct)

300

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

300

250

 07.2 Openbaar vervoer

Stationsgebied

400

1.822

1.956

 07.4 Parkeren

Motie parkeren Diepenring

40

 07.6 Overig verkeer

Oosterhamrikzone

250

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct)

235

253

Kapitaallasten binnenstad

180

360

540

720

Totaal 07 Verkeer

715

340

1.060

503

2.612

0

0

2.676

08 Wonen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

08.1 Gezinnen

Stadshavens (vh Eemskanaalzone)

200

400

600

800

08.2 Jongerenhuisvesting

Uitvoeren woonvisie SIF

350

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

4.000

4.000

Wijkvernieuwing (fysiek)

350

700

Energie (inc)

1.110

1.110

1.150

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

Erfgoed

100

100

100

Totaal 08 Wonen

5.760

350

5.610

700

5.850

0

0

800

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

776

137

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

880

304

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

214

252

Beheer en onderhoud groen

688

Stadsbeheer proef

125

125

125

Emissievrij wagenpark

296

Leefkwaliteit (SIF voor groen)

500

Plankosten

50

50

50

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

1.165

2.364

312

556

175

0

0

0

10 Veiligheid

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Capaciteit Toezicht en handhaving

340

10.3 Integriteit en veiligheid

Capaciteit Toezicht en handhaving

80

10.4 Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

1.044

811

Totaal 10 Veiligheid

1.044

420

0

811

0

0

0

0

11 Stadhuis en stadjer

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Digitale dienstverlening

440

330

220

Totaal 11 Stadhuis en stadjer

440

0

330

0

220

0

0

0

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 12.1  College en raad

Doorwerking bezuining Outsourcing ICT naar tarieven

1.116

Aanvulling weerstandsvermogen

2.159

1.848

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

500

Gebiedsgericht werken (inc)

2.150

2.150

2.150

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

1.075

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

5.384

1.616

3.225

1.848

3.225

0

0

0

13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

1.080

810

540

258

Totaal 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

1.080

0

810

0

540

0

258

0

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Outsourcing ICT

1.348

Revitalisering Stadhuis

379

589

Effecten knelpunten op SSC

251

Toezicht en handhaving, overhead

80

Digitalisering archiefbestanden

140

140

140

Transitie DIV

561

298

Huur Oosterboog

125

125

Huur I&A

196

141

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

2.749

331

704

589

140

0

0

0

Totaal continuering beleidsmiddelen

58.767

6.025

20.678

27.129

14.165

2.295

258

4.431

ga terug