EMU-saldo

 

T-1
2019

T
2020

T+1
2021

Omschrijving
(Bedragen x 1.000 euro)

Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2020

Volgens meerjarenraming in begroting 2020

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-74.683

-21.972

-8.837

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

59.462

57.047

54.394

3.

Mutatie voorzieningen

499

-2.772

-310

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-5.200

-6.800

-10.300

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-128.446

-74.991

-53.241

Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Vanwege de herindeling per 1 januari 2019 hebben we geen geconsolideerde eindbalans Groningen nieuw per 31 december 2018.Voor de berekening EMU saldo 2019 is hiervoor de beginbalans van Groningen nieuw per 1 januari 2019 gebruikt.

Het EMU-saldo van de gemeente Groningen voor 2020 komt uit op 75 miljoen euro negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 75 miljoen euro groter zijn dan de inkomsten. We onttrekken per saldo in 2020 in totaal bijna 22 miljoen euro aan de reserves ter dekking van de lasten. Daarnaast nemen onze vaste activa met 57 miljoen euro toe.

ga terug