Wettelijke beleidsindicatoren

Onderstaand verantwoorden we voor zover bekend de volgende wettelijke beleidsindicatoren. De gegevens corresponderen conform wet en regelgeving met de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of niet elk jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke beleidsindicatoren 

2014

2015

2016

2017

2018

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

843.8

848,5

855,5

884,1

916,2

Vestigingen per 1.000 inw 15-64 jaar

107,5

109,6

112,5

116,8

122,5

Netto participatiegraad (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

61,4%

62,3%

62,%9

64,%0

64,2%

Functievermenging

56,3%

56,5%-

56,%4-

56,9%

57,8%

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw. 18 jaar en ouder

69,0-

68,6

**65,2

Aantal re-integratie voorzieningen per 1.000 inw. 15-65 jaar

-

21,1-

23,6

*28,8

Wmo cliënten met een maatwerk arrangement per 1.000 inw

66

**2

* Eerste half jaar 2018
**Tweede halfjaar 2018

Wettelijke beleidsindicatoren 

2015

2016

2017

2018

% Kinderen in armoede

11,77%

Jeugdwerkloosheid 16-22 jaar

1,79%

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

19,98

3,03

2,52

3,30

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

31,79

31,44

30,29

28,8

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

2,2%

2,5%

2,3%

-

Wettelijke beleidsindicatoren 

2015

2016

2017

2018

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren)

180

197

139

149

% Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar)

0,5%

0,5%

Jongeren met delict voor de rechter

1,31%

% Jongeren met jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar

1,1%

1,1%

*1,2%

Jongeren met jeugdhulp % tot 18 jaar

10,3%

10,2%

*10,8%

*Tweede  half jaar 2018

Wettelijke beleidsindicatoren 

2012

2014

2016

2018

%niet sporters

38,2%

41,2%

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

Demografische druk

49,2%

49,3%

49,6%

49,8%

Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 euro)

166

171

182

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

9,8

9,5

* Eerste halfjaar 2019

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

Woonlasten (éénpersoonshuishouden

662

664

678

713

Woonlasten (meerpersoonshuishouden)

756

756

771

799

Hernieuwbare elektriciteit

2,7%

4,4%

Wettelijke indicator(en)

2015

2016

2017

2018

Fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner)*

205

210

218

Wettelijke beleidsindicatoren 

2015

2016

2017

2018

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

5,0

5,0

4,9

4,0

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

8,4

8,3

8,2

7,1

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

4,4

4,4

2,7

3,4

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

7,0

7,4

10,3

7,3

Wettelijke indicator(en)

Behaald
  2018

Beoogd
2019

Beoogd 2020

Landelijk gemiddelde 2018 VVB

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 987

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

€ 789

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11,3 FTE

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

8,4 FTE

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,9 FTE

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

8,0 FTE

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

15,40%

14,90%

14,90%

17,40%

Overhead (% van de totale lasten)

11,30%

Rapportage
achteraf

Rapportage
achteraf

12,10%

Prestatie indicator(en)

Behaald
2018

Beoogd
2019

Beoogd 2020

Landelijk gemiddeld 2018

% betalingen binnen wettelijke termijn

95%

90%

90%

90,60%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

75%

85%

85%

-

% bezwaarschriften via informele weg

38%

40%

40%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

28%

20%

20%

-

% oninbare facturen belastingen

0,40%

1,10%

1,10%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

0,18%

0,10%

0,10%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

55%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

39%

35%

35,00%

39%

% regionale inkoop

53%

60%

60%

46,80%

% aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

35%

35%

35%

43%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

40

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Prestatie indicator(en)

 Behaald
2018

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Landelijk gemiddeld 2018-

Percentage melden  (mogelijke) datalekken binnen 72 uur

100%

100%

100%

-

Instroom – aantal medewerkers in dienst

272

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

260

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

€ 1.040

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

7

7

-

Ziekteverzuim

5,90%

5,40%

?

5,60%

Meldingsfrequentie

1

1

1

1

Aantal stagiairs en trainees

269

250

250

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

3%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

11

10

10

5,60%

% vrouwen in leidinggevende posities

33%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

40%

% medewerkers onder 35 jaar

11%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

13%

ga terug