SIF-middelen

In de Gemeentebegroting 2017 is besloten tot de vorming van een stedelijk investeringsfonds (hierna: SIF). Dit fonds is noodzakelijk voor de financiering van fysieke investeringen in stedelijke vernieuwing- en/of ontwikkelingsprojecten, die bijdragen aan de groei van de stad en de uitvoering van de omgevingsvisie (The Next City). In maart 2018 heeft de raad vervolgens het Kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF) vastgesteld.

Aanvankelijk was het SIF uitsluitend bestemd voor de fysieke investeringen in een beperkt aantal grote gebieds-ontwikkelingsprojecten (altijd meer of minder integraal van karakter), inclusief de daarbij horende bovenwijkse voorzieningen die op grond van causaliteit, profijt en/of proportionaliteit niet toerekenbaar zijn aan de betreffende grondexploitatie.
Het betrof de volgende projecten:

 • Binnenstad
 • Stationsgebied
 • Eemskanaalzone
 • Suikeruniegebied
 • Oosterhamrikzone
 • Westelijke Ringwegzone
 • Wijkvernieuwing

In het coalitieakkoord en daarna de begroting 2019 is dit uitgebreid met het investeringsdeel van de nieuw toegevoegde Intensiveringsmiddelen voor de programma’s Leefbaarheid, Ruimtelijke Economie (Vestigingsklimaat), Verkeer en Wonen. Naast de jaarlijkse voeding voor de 7 gebiedsontwikkelingsprojecten en de hier genoemde programma’s, heeft het SIF nog een Reserve, die voornamelijk bestaat oude ISV-middelen en uit in de begroting 2018 aan het SIF toegekende middelen.

Bezuinigingen / hervormingen begroting 2020
In de voorbereiding van de begroting 2020 zijn ten laste van het SIF de volgende bezuinigingen afgesproken:

maatregel

(Bedragen x 1.000 euro)

2020

2021

2022

2023

a

Binnenstad: Ruimte voor Jou

s

200

200

200

200

b

Ringspaarbudget

i

381

381

381

381

c

SIF: algemeen

s

400

2.000

2.000

Nader te bepalen

d

SIF: algemeen

i

1.000

1.600

1.000

Nader te bepalen

e

SIF: reserve

i

5.600

Nader te bepalen

Totaal bezuinigingen/hervormingen SIF

i

7.181

2.581

2.581

3.581

tabel 1: Bezuinigingen/hervormingen ten laste van het SIF, bedragen x 1.000 euro

Toelichting

 1. We verwachten dat we de herinrichting van de Grote Markt voor een groot deel kunnen betalen uit de bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum. Daardoor zou 200 duizend euro (structureel) beschikbaar kunnen komen voor andere doeleinden. Mocht blijken dat dit toch niet mogelijk is, dan vervalt deze bezuinigingsoptie;  
 2. Van het Ringspaarbudget zetten we 381 duizend euro gedurende 4 jaar elders in. De aanleg van de ‘inprikker’ vanaf het Emmaviaduct naar stationsgebied Zuid wordt daar niet door geraakt. Na 2023 vloeien deze middelen weer terug naar de ringspaarprojecten. We gaan hierover in gesprek met de provincie;
 3. We stellen voor de algemene bezuiniging op de structurele middelen van het SIF voor het grootste deel in te vullen door het schrappen van de parkeergarage in stationsgebied Zuid. In de begroting 2019 was daarvoor in 2021 400 duizend euro structureel beschikbaar gesteld en vanaf 2022 1,82 miljoen euro. We gaan de oplossingen voor het parkeren daar betrekken bij de nog te maken nadere keuzes voor de ontwikkeling van dat gebied;
  De resterende structurele bezuinigingstaakstelling gaan we in 2020 en 2021 zoveel mogelijk incidenteel invullen (door fasering en/of vrijval* binnen de voeding en/of reserve SIF). Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld plankosten, de intensiveringsmiddelen Wonen, de wijkvernieuwing, en/of de binnenstad. Voor de invulling van de vanaf 2022 nog openstaande taakstelling van 180 duizend euro (structureel) doen wij in de begroting 2022 een voorstel;
 4. Voor de invulling van de taakstelling van 1 miljoen euro (incidenteel) in 2023 doen we een voorstel in de begroting 2023;
 5. We stellen voor de taakstelling voor de reserve SIF in te vullen door het schrappen van de voorziening De Held III (5,146 miljoen euro), aangevuld met 454 duizend euro uit het Ontwikkelbudget (eerder vrijgevallen plankosten).

* In de afspraken over vrijval (Raadsvoorstel ‘Eén integraal afwegingsmoment’ 2017, nr. 6108694) is het SIF opgenomen als een bijzonder resultaat. Daarvoor geldt dat resultaten beschikbaar blijven voor de benoemde groep activiteiten. Met andere woorden: eventuele vrijval van SIF-geld blijft beschikbaar binnen het SIF. Zo kunnen we de vrijval betrekken bij de jaarlijkse herijking. Dit stimuleert het sturen op kosten en vermindert de behoefte aan nieuw geld voor het SIF (uit: Kader Stedelijk Investeringsfonds SIF, 2018).

Gezien deze toelichting zijn de consequenties van de bezuinigingen onder c en d nog niet verwerkt in onderstaande tabel. Voor de reserve verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 reserves. Een nadere inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van het SIF vindt u bij de resp. (deel)programma’s en projecten.

thema
(Bedragen x 1.000 euro)

Deel
programma

I/S

2019

2020

2021

2022

2023

plankosten ISV

8.1

S

         965

         965

         965

         965

         965

intensivering Wonen

8.1

S

         500

         500

         500

         500

         500

Binnenstad

7.6

S

     1.000

     1.000

     1.000

     1.000

     1.000

Binnenstad coalitieakkoord

7.6

S

           -20

         160

         340

         520

groen

9.1

S

               -  

         500

         500

         500

         500

groencompensatie

9.1

S

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

Ringsparen

7.6

S

         454

         454

         454

         454

         454

Ringsparen

7.6

I

        -381

        -381

        -381

        -381

Suikerfabriek

2.4

S

     1.600

     1.600

     1.600

     1.600

     1.600

Suikerfabriek fietstunnel

2.4

S

               -  

               -  

               -  

         436

         436

Suikerfabriek coalitieakkoord

2.4

S

               -  

               -  

               -  

               -  

         460

Vestigingsklimaat

2.4

S

               -  

         125

         265

         380

         380

Stationsgebied

7.2

S

               -  

               -  

         400

     1.822

     1.956

Wijkvernieuwing

8.4

I

     2.775

     4.000

     4.000

     4.000

               -  

Wijkvernieuwing

8.4

S

               -  

         350

         700

         700

         700

Verkeer (aanvulling INT)

7.6

S

               -  

         235

         253

         253

         253

Kapitaallasten Stadshavens (vh EKZ)

8.1

S

               -  

         200

         400

         600

         800

Woonvisie

8.1

S

               -  

         175

         350

         350

         350

taakstelling bezuinigingen

n.t.b.

S

   -1.000

   -2.000

   -2.000

   -2.000

taakstelling bezuinigingen

n.t.b.

I

               -  

               -  

               -  

   -1.000

taakstelling subsidies

I

               -  

               -  

   -2.000

               -  

               -  

totaal beschikbaar budget

S

     4.519

     5.084

     5.547

     7.900

     8.874

I

     2.775

     3.619

     1.619

     3.619

   -1.381

ga terug