Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2020

2021

2022

2023

01 Werk en inkomen

93.936

92.312

92.223

92.134

01.1 Werk en activering

51.204

50.286

49.807

48.805

Lasten

68.681

60.095

59.616

58.614

Baten

17.477

9.809

9.809

9.809

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

42.733

42.026

42.416

43.329

Lasten

200.148

204.668

208.762

212.265

Baten

157.415

162.642

166.346

168.936

02 Economie en werkgelegenheid

-5.667

16.898

22.300

25.403

02.1 Groningen Kennisstad

1.502

1.272

1.272

1.272

Lasten

2.127

1.897

1.897

1.897

Baten

625

625

625

625

02.2 Aantrekkelijke stad

2.122

1.990

1.988

2.083

Lasten

3.238

3.107

3.104

3.199

Baten

1.117

1.117

1.117

1.117

02.3 Bedrijvige stad

1.344

1.534

1.499

1.414

Lasten

1.368

1.558

1.523

1.438

Baten

24

24

24

24

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

-10.634

12.102

17.542

20.635

Lasten

22.549

23.840

24.473

24.979

Baten

33.183

11.738

6.932

4.345

03 Onderwijs

25.201

27.107

27.765

28.236

03.1 Onderwijskansen

22.809

24.702

25.342

25.813

Lasten

31.533

33.206

33.867

34.333

Baten

8.723

8.504

8.525

8.520

03.2 Voorkomen schooluitval

2.392

2.405

2.423

2.423

Lasten

3.381

3.394

3.412

3.412

Baten

989

989

989

989

04 Welzijn gezondheid en zorg

276.964

271.398

262.180

265.158

04.1 Sociaal klimaat

24.641

24.712

24.663

25.681

Lasten

26.166

26.235

26.185

27.203

Baten

1.525

1.522

1.522

1.523

04.2 Passende ondersteuning en zorg

252.323

246.686

237.517

239.477

Lasten

259.888

253.981

244.775

246.745

Baten

7.565

7.296

7.258

7.269

05 Sport en bewegen

18.516

18.569

19.236

19.177

05.1 Sportieve infrastructuur

16.223

16.233

16.846

16.760

Lasten

25.377

25.414

26.056

25.970

Baten

9.154

9.181

9.210

9.210

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

2.294

2.336

2.390

2.417

Lasten

2.332

2.374

2.428

2.455

Baten

38

38

38

38

06 Cultuur

36.181

37.157

37.920

38.438

06.1 Culturele infrastructuur

19.038

20.045

20.708

21.169

Lasten

31.025

32.281

32.947

33.411

Baten

11.987

12.236

12.239

12.242

06.2 Deelname aan cultuur

17.143

17.112

17.212

17.269

Lasten

17.143

17.112

17.212

17.269

07 Verkeer

9.448

9.068

8.643

9.777

07.1 Fiets

2.805

2.792

2.769

2.941

Lasten

2.805

2.792

2.769

2.941

07.2 Openbaar vervoer

635

35

1.457

591

Lasten

635

35

1.457

591

07.3 Auto

265

265

265

265

Lasten

619

265

265

265

Baten

354

07.4 Parkeren

-4.539

-4.553

-6.633

-5.058

Lasten

18.058

18.968

19.589

19.312

Baten

22.597

23.521

26.222

24.370

07.5 Verkeersveiligheid

103

103

103

103

Lasten

103

103

103

103

07.6 Overig verkeer

10.180

10.428

10.682

10.935

Lasten

10.180

10.458

10.744

10.997

Baten

31

62

62

08 Wonen

10.294

15.204

17.042

12.094

08.1 Gezinnen

3.113

776

3.476

3.676

Lasten

3.165

604

804

1.004

Baten

52

-172

-2.672

-2.672

08.2 Jongerenhuisvesting

894

894

894

894

Lasten

944

944

944

944

Baten

50

50

50

50

08.3 Wonen en zorg

0

0

0

0

Lasten

31

31

31

31

Baten

31

31

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

7.883

8.084

7.174

2.073

Lasten

10.156

10.350

9.440

4.339

Baten

2.274

2.266

2.266

2.266

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

-1

-1

-1

-1

Baten

1

1

1

1

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

1.176

1.162

1.162

1.062

Lasten

1.176

1.162

1.162

1.062

08.7 Overig wonen

-2.770

4.289

4.338

4.390

Lasten

16.935

17.839

17.890

17.942

Baten

19.705

13.550

13.552

13.552

09 Kwaliteit van de leefomgeving

34.457

35.204

36.220

37.161

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

36.549

38.636

39.581

40.838

Lasten

72.041

75.370

76.823

78.004

Baten

35.492

36.734

37.242

37.167

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-5.220

-5.715

-5.641

-5.903

Lasten

27.950

27.572

28.343

28.082

Baten

33.169

33.286

33.984

33.984

09.3 Leefkwaliteit

3.128

2.283

2.280

2.226

Lasten

3.140

2.294

2.292

2.238

Baten

12

12

12

12

10 Veiligheid

23.176

23.634

24.212

25.204

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

3.140

3.043

3.136

3.142

Lasten

5.853

5.756

5.849

5.855

Baten

2.713

2.713

2.713

2.713

10.2 Jeugd en veiligheid

595

595

595

595

Lasten

595

595

595

595

10.3 Integriteit en veiligheid

660

742

742

742

Lasten

1.416

1.498

1.498

1.498

Baten

756

756

756

756

10.4 Fysieke veiligheid

18.781

19.254

19.739

20.725

Lasten

18.798

19.271

19.756

20.742

Baten

17

17

17

17

11 Dienstverlening

10.324

10.360

10.588

10.566

11.1 Publieke dienstverlening

10.220

10.256

10.485

10.462

Lasten

14.200

14.295

14.523

14.501

Baten

3.980

4.038

4.038

4.038

11.2 Communicatie met de burger

104

104

104

104

Lasten

104

104

104

104

12 College, raad en gebiedsg.werk

5.880

-3.974

2.864

10.232

12.1 College en Raad

1.396

-7.828

-991

8.527

Lasten

13.481

10.985

10.382

13.205

Baten

12.085

18.814

11.373

4.678

12.2 Gebiedsgericht werken

4.484

3.855

3.855

1.705

Lasten

4.649

4.020

4.020

1.870

Baten

165

165

165

165

13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-643.233

-654.873

-663.018

-678.089

Lasten

42.852

38.834

32.905

28.598

Baten

686.085

693.707

695.923

706.687

14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)

397

996

1.059

1.181

Lasten

3.672

4.271

4.333

4.454

Baten

3.274

3.274

3.273

3.274

14.1.1 Overhead

103.957

100.772

100.600

103.163

Lasten

112.247

109.463

109.172

111.735

Baten

8.290

8.690

8.572

8.572

Heffing VPB

0

0

0

0

Lasten

Baten

Post Onvoorzien

166

166

166

166

Lasten

166

166

166

166

TOTAAL

-1

-1

-1

-1

Baten en lasten totaal

2020

2021

2022

2023

Lasten totaal

1.080.927

1.067.205

1.062.215

1.064.370

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.058.039

1.051.584

1.044.240

1.039.435

Baten totaal

1.080.927

1.067.205

1.062.215

1.064.370

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.036.067

1.042.747

1.049.836

1.061.349

ga terug