Investerings- en financieringsstaat

 

Investeringen
(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2020

Bruto
investeringen

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2020

Immateriële vaste activa (totaal)

445

0

0

27

418

Bijdragen aan activa van derden

445

0

0

27

418

Materiële vaste activa (totaal)

1.339.334

98.302

0

41.228

1.396.408

I. Investeringen met economisch nut

82.570

0

Waarvan routine investeringen

15.550

0

Waarvan beleidsmatige investeringen

67.020

0

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

15.732

Vlottende activa

73.106

7.100

13.900

0

66.306

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

73.106

7.100

13.900

0

66.306

Financiële activa

404.224

0

28.145

0

376.079

Kapitaalverstrekkingen

19.426

0

0

19.426

Uitgezette leningen

384.798

0

28.145

0

356.653

Totaal activa

1.817.109

105.402

42.045

41.255

1.839.211

Financiering
(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2020

Bruto
investeringen

Verminderingen

rekening- resultaat
2019

Boekwaarde
31-12-2020

Reserves

179.202

22.888

44.859

157.231

Voorzieningen

45.556

11.103

13.875

42.784

Opgenomen geldleningen Treasury

1.622.010

2.905

1.619.105

Alsnog te financieren lang en kort

20.091

20.091

Totaal financiering

1.846.768

54.082

61.639

0

1.839.211

ga terug