Investerings- en financieringsstaat

Materiële vaste activa

Bij de vaste activa ramen wij voor 98,3 miljoen euro aan investeringen. In combinatie met de geraamde afschrijvingen van 41,2 miljoen euro stijgt daardoor de boekwaarde van de vaste activa van 1.339,3 miljoen euro naar 1.396,4 miljoen euro.

De 98,3 miljoen euro aan investeringen in vaste activa onderscheiden we naar drie soorten, namelijk:

  • Routine investeringen: 15,6 miljoen euro
  • Beleidsmatige investeringen: 67,0 miljoen euro
  • Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: 15,7 miljoen euro

Routine investeringen
De routine investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. Voor 2020 verwachten wij de volgende investeringen:

Routine investeringen 2020 (bedragen x 1.000 euro)

Vervangingsinvesteringen Informatie & Onderzoek

2.240

Vervangingsinvesteringen Stadsontwikkeling

310

Vervangingsinvesteringen Sport050 

58

Vervangingsinvesteringen Stadstoezicht 

0

Vervangingsinvesteringen Oosterpoort/ Stadsschouwburg

1.401

Vervanging materieel Stadsbeheer

11.256

Materieel Iederz

285

Totaal

15.550

Een deel van bovenstaande investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (3,3 miljoen euro). Dit houdt in dat wij in 2020 voor totaal 12,2 miljoen euro aan nieuwe kredieten voor routine-investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2020 hebben wij opgenomen in deze begroting.

 Routine-investeringen 2020 (bedragen x 1.000 euro

Beschikbaar te stellen krediet

Vervangingsinvesteringen Informatie & Onderzoek

60

Vervangingsinvesteringen Stadsontwikkeling

310

Vervangingsinvesteringen Sport050

58

Vervangingsinvesteringen Stadstoezicht

0

Vervangingsinvesteringen Oosterpoort/ Stadsschouwburg

273

Vervanging materieel Stadsbeheer

11.256

Materieel Iederz

285

Totaal

12.242

Beleidsmatige investeringen
Beleidsmatige investeringen zijn investeringen waarover al principebesluiten zijn genomen en waarvoor de dekking is geregeld. Voor 2020 ramen wij voor 67,0 miljoen euro aan beleidsmatige investeringen.

Beleidsmatige investeringen met economisch nut  (bedragen x 1.000 euro)

Bruto

Investeringen Sport050

4.862

Vervanging riolering

17.305

Vastgoed overig

6.000

Investeringen in scholen

12.979

Werkmij OPSB

1.577

Voorraad NIEGG gronden

5.000

Ebbingekwartier

5.555

Kindcentrum Ten boer

8.742

Stadhuis

5.000

Totaal 

67.020

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die in principe niet verhandelbaar zijn, maar wel een meerjarig nut (kunnen) hebben. Voorbeelden hiervan zijn wegen, straten, pleinen, bruggen, openbaar groen. Met ingang van 2017 moeten deze investeringen, conform BBV, worden geactiveerd. Voor 2020 ramen wij 15,7 miljoen euro aan investeringen. Voor de financiering van deze investeringen leggen wij afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Bruto

(bedragen x 1.000 euro)

Verkeer- en vervoerprojecten

333

Investeringen Binnenstadsvisie

4.300

Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte

6.724

LED Verlichting

2.700

Gele stenen

1.675

Totaal

15.732