Investerings- en financieringsstaat

Financiering

De boekwaarde van de gemeentelijke activa stijgt van 1,817 miljard euro naar 1,839 miljard euro. De financiering van deze boekwaarde geschiedt door middel van de reserves en voorzieningen van de gemeente, door geldleningen die de gemeente in het verleden heeft aangetrokken, door het inzetten van kort geld of door het aantrekken van nieuwe geldleningen.

De omvang van de reserves daalt met 22 miljoen euro van 179 naar 157 miljoen euro. De omvang van de voorzieningen daalt met 2 miljoen euro van 45 miljoen euro naar 43 miljoen euro. Per saldo komen de eigen financieringsmiddelen eind 2019 naar verwachting uit op 200 miljoen euro. Het overgrote deel van de 1,817 miljard euro aan boekwaarde, wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. Het totaal aan aangetrokken lange geldleningen bedraagt begin 2020 naar verwachting 1,622 miljard euro. Hiervan wordt 3 miljoen euro afgelost. Het bedrag van de opgenomen lange geldleningen eind 2020 komt daarmee uit op 1,619 miljard euro.
Het verschil tussen de geraamde boekwaarde van 1,839 miljard euro en de opgenomen lange geldleningen (1.619 miljoen euro) en reserves en voorzieningen (200 miljoen euro) bedraagt 20 miljoen euro. Dit bedrag financieren wij door het inzetten van kort geld of door alsnog nieuwe geldleningen aan te trekken.