Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van een goede controle door de raad op de financiële positie van de gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting / rekening en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Begroting 2020

Kengetallen:

Begroting
2019

2020


2021


2022


2023

netto schuldquote

163%

159%

160%

155%

145%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

124%

124%

128%

126%

119%

solvabiliteitsratio

9%

8%

7%

8%

9%

structurele exploitatieruimte 

-0,5%

0,2%

0,4%

1,4%

1,8%

grondexploitatie excl. Meerstad

6,2%

7,1%

6,0%

5,6%

4,3%

grondexploitatie incl. Meerstad

33,6%

35,3%

33,2%

32,1%

31,8%

belastingcapaciteit

103,6%

111,5%

112,4%

112,7%

113,3%

Onderstaand geven we een toelichting op de kengetallen. Onder de toelichting is het oordeel opgenomen.

Netto schuldquote
De netto schuldquote wordt bepaald door de verhouding van de gemeentelijke schuld ten opzichte van de gemeentelijke baten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft niet direct een probleem te zijn. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten, die worden doorgeleend aan derden zoals woningbouwcorporaties.
Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen).
De netto schuldquote van een gemeente ligt meestal tussen de 0% en 90%. Bij een hogere netto schuldquote is de gemeenteschuld relatief hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone (rood). De genoemde percentages zijn grove vuistregels. Voor een genuanceerder beeld van de schuldpositie moet ook worden gekeken naar de voorraad bouwgronden en de uitgeleende gelden. Gemeenten met veel grond hebben meer schulden en dus een hogere schuldquote. Dit geldt ook voor de gemeente Groningen. Wij hebben grondposities voor woningbouw en bedrijventerreinen. Voor die gronden hebben we schulden gemaakt. Rente en aflossing van deze schuld drukken niet direct op de begroting, maar dienen te worden opgevangen binnen de grondexploitaties met de opbrengsten uit de verkoop van de grond.
De gemeente Groningen heeft ook leningen voor derden aangetrokken, deze leningen worden één op één doorgegeven. Bij de schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen worden deze leningen geëlimineerd. Dit geldt dus ook voor de verstrekte leningen aan de CV Meerstad. De leningen voor de overige gemeentelijke grondexploitaties zitten wel in deze schuldquote.
Onze schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is 124%. Na 2020 zal de schuldquote eerst nog stijgen en naar verwachting weer wat dalen. De netto schuldquote is hoog door een hoog volume van de vaste schulden van de gemeente. De inzet van reserves de komende jaren leidt tot een verhoging van de vaste schulden en daarmee een verslechtering van de netto schuldquote. Deze reserves kunnen niet meer worden ingezet voor de financiering, dus hiervoor dient aanvullend geleend te worden.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.
De solvabiliteitsratio in 2020 is 8%. Dit is laag maar logisch gezien onze hoge schulden door de gemeentelijke grondposities. In voorgaande begrotingen en in de begroting 2020 hebben we reserves ingezet ter dekking van de opgaven. Het eigen vermogen neemt daarom af. Het effect daarvan is dat de solvabiliteitsratio in de begroting 2020 afneemt.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De belangrijkste structurele baten zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Dit kengetal geeft het verschil tussen de structurele baten en lasten ten opzichte van de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In onderstaand overzicht is de omvang en ontwikkeling van de structurele lasten en baten opgenomen.

STRUCTUREEL EVENWICHT
(Bedragen x 1.000 euro)


2019

2020


2021


2022


2023

LASTEN

Totale lasten

1.093.562

1.080.927

1.067.205

1.062.215

1.064.370

Incidentele lasten

-57.307

-43.744

-23.244

-15.123

563

Incidentele toevoegingen reserves

-21.159

-19.912

-12.696

-15.050

-22.009

Structurele lasten (A)

1.015.096

1.017.271

1.031.265

1.032.042

1.042.924

BATEN

Totale baten

1.093.562

1.080.927

1.067.205

1.062.215

1.064.370

Incidentele baten

-3.535

-17.833

-9.214

-4.768

-1.000

Incidentele onttrekkingen reserves

-80.283

-43.316

-22.915

-10.835

-1.477

Structurele baten (A)

1.009.744

1.019.778

1.035.076

1.046.612

1.061.893

Structurele exploitatieruimte (B-A)

      -5.352

                2.507

        3.811

     14.570

     18.969

Structurele exploitatieruimte in percentage

-0,5%

0,2%

0,4%

1,4%

1,8%

De structurele exploitatie ruimte van 0,2% in 2020 geeft aan dat in 2020 onze structurele lasten  geheel worden gedekt door de structurele baten. De structurele lasten in 2020 zijn 2,9 miljoen euro lager dan de structurele baten. Na 2020 verbetert dit beeld door de structurele hervormingsmaatregelen.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale gemeentelijke baten.
Het kengetal grondexploitatie inclusief Meerstad stijgt in 2020 naar 35,6%. Er heeft een herziening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Hierin zijn alle grexen opnieuw herijkt. De geprognosticeerde boekwaarde is daardoor in 2020 verhoogd. De komende jaren daalt het % weer.  

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen door het verhogen van tarieven. Hiervoor wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de landelijk gemiddelde tarieven/woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). De belastingcapaciteit ligt boven het landelijk gemiddelde (+11,3%). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij de berekening hiervan de landelijke gemiddelde tarieven met de reguliere index zijn verhoogd. De kans is aanwezig dat andere gemeenten hun OZB ook gaan verhogen voor een structureel sluitende begroting 2020. Indien dat het geval is zal de 11,3 % lager zijn.  Een hoge belastingcapaciteit beperkt de mogelijkheid om financiële tegenvallers op te vangen met een verhoging van tarieven.

Oordeel
Overall kunnen we concluderen dat de ratio’s laten zien dat de financiële positie van de gemeente Groningen kwetsbaar is. Dit blijkt vooral uit de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio.
De inzet van reserves verlaagt het eigen vermogen en verhoogt de lange financieringsbehoefte. Dit leidt tot een vermindering van de solvabiliteit en de netto schuldquote.

De kwetsbare financiële positie blijkt ook uit het aandeel reserves in het beschikbare weerstandsvermogen. Dit is in 2020 36% oplopend tot 42% in 2023. Indien het financieel perspectief dit toelaat, is versterking van de financiële positie en aanvulling van de reserves in het weerstandsvermogen een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.