Paragraaf 2 Duurzaamheid

Duurzaamheid in het reguliere beleid

In deze paragraaf vatten we samen op welke manier duurzaamheid in al onze programma's aan de orde komt. We hebben de duurzaamheidsambities en prestaties binnen alle sectorale programma's in beeld gebracht. Deze prestaties zijn terug te vinden in de begroting 2020, met name in de volgende programma's:

  • Programma 7: Verkeer : ons verkeerssysteem is in basis erg duurzaam; de fiets is en blijft ons belangrijkste vervoermiddel. We verbeteren het netwerk voor de fietser, creëren meer fysieke ruimte in de gemeente voor de fiets en verbeteren het fietsparkeren in de binnenstad. Ook zetten we in op de verbetering van de bereikbaarheid voor voetganger. Ons Openbaar Vervoer levert een bijdrage aan onze doelstelling om in 2035 CO 2 -neutraal te worden. We verduurzamen het OV; het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 bijna geheel emissievrij. Vanaf dat moment is er 90% minder CO2 uitstoot. En tot 2030 gaan we door tot we 100% emissievrij zijn. Hiermee zetten we een nieuwe standaard op het gebied van verduurzaming in het OV. Dit in aansluiting op de ambitieuze energieagenda van Noord-Nederland. We zijn gestart met de nieuwe concessie voor de versnelde uitrol van 400 extra openbare laadpalen tussen 2019 en 2021.
  • Programma 8: Wonen: we verduurzamen onze huidige woningvoorraad, onder andere door prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en via Groningen Woont Slim. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om gericht in de wijken te investeren. Het gaat in dit verband om verbetering van bestaande woningen gecombineerd met verduurzaming. Nu heeft ruim 74 procent van de sociale huurwoningen een label C of beter en dit moet resulteren in gemiddeld label B in 2020;
  • Programma 9: Beheer & onderhoud openbare ruimte : we onderzoeken de mogelijkheden voor het versterken van groen en verbeteren de borging van het behoud van hoogwaardig groen. We verbeteren het gescheiden afval inzamelen en de mate van hergebruik. Ons voedselbeleid blijft zich focussen op belangrijke thema’s als herstel van lokale ketens, voedselverspilling, gezondheid en participatie;
  • Paragraaf 9: Bedrijfsvoering : we gaan verder met de invulling van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en vertalen de duurzaamheidsdoelstellingen voor inkoop naar de categorie- en contractmanagement.

De resultaten hiervan zijn elders in deze begroting te vinden, gemarkeerd met het volgende icoontje .