Paragraaf 2 Duurzaamheid

Spoor zon

Hoe staan we ervoor?

In de Routekaart is doorgerekend hoe de energievoorziening er in 2035 uit zou moeten zien. Hieruit blijkt dat maar liefst zestig procent van lokaal duurzaam opgewekte energie van de zon afkomstig is. Met 800 MW geïnstalleerd vermogen in 2035 wordt zonne-energie de grootste duurzame elektrische energiebron van de gemeente. Dit komt overeen met ongeveer 2,5 miljoen zonnepanelen. De potentie van de daken moet dan ten volle benut worden. Van de opgave kan 300 MW op daken van woningen en bedrijven worden gerealiseerd. De overige 500MW in zonneparken.

Het aantal zonnepanelen op daken in Groningen groeit nog altijd exponentieel: van 3.500 panelen in 2011 naar circa 123.000 stuks in 2018. Daarnaast zijn in 2017 en 2018 enkele grootschalige zonneparken opgeleverd waardoor de groei is versneld. In de gemeente Groningen liggen op dit moment bijna 256.000 zonnepanelen. De geprognosticeerde 136.000 panelen (39 MW) in 2019 is daarmee ruimschoots behaald. We liggen vooralsnog twee jaar vóór op schema. Hoewel de ambities op korte termijn ruimschoots gehaald zijn, constateren we eveneens dat het laaghangend fruit inmiddels wel is geplukt. De makkelijke en logische daken zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. De verdubbeling van het aantal zonnepanelen op daken per twee jaar is steeds minder vanzelfsprekend. We constateren dat de groei van zonnepanelen op bedrijfsdaken achterblijft bij de verwachting.

Wat willen we bereiken in 2020?

De ambitie voor 2019 en 2020 is feitelijk in 2018 al gehaald, met name dankzij de realisatie van de vier zonneparken (Vierverlaten, Woldjerspoor, Zernike en Roodehaan). Iets meer dan de helft van alle zonnepanelen ligt daarmee in parken. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Het aantal zonnepanelen in parken zal fors moeten groeien. Van 36MW nu, naar 150MW in 2023. Het ontwikkelen van een zonnepark neemt tot vier jaar tijd in beslag. Ook constateren we dat de exploitatie van zonneparken onder druk staat, door enerzijds teruglopende teruglever-vergoedingen van het Rijk, en anderzijds strengere eisen van lagere overheden ten aanzien van onder andere landschappelijke inpassing en participatie. We bereiden potentiële locaties voor zonneparken (zoals Meerstad-Noord) voor en stellen een nieuw beleids- en afwegingskader voor zonneparken op. Ook het aantal zonnepanelen op daken zal in de komende vijf jaar moeten verdubbelen om in de pas te blijven met de gewenste groei.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Tot 2020 ligt de focus op de ontwikkeling van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Hier is de grootste groei te halen. We willen bedrijven ‘ontzorgen’ door hen van A tot Z te begeleiden in het proces van opstarten tot exploiteren, inclusief het regelen van de nodige financiering (subsidie, crowdfunding, leningen). We doen op dit moment een pilot. Deze pilot doen we samen met de bedrijvenvereniging Zuidoost. Vooralsnog zijn de resultaten positief. In 2020 willen we dit gemeentebreed opschalen;
 • We willen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed voorzien van zonnedaken. Zo willen we op de helft van alle schooldaken vóór 2020 starten met zonnepaneelprojecten. Voor dit project is intensieve begeleiding nodig;
 • We hanteren het uitgangsprincipe van dubbel ruimtegebruik. We zien het liefst zonnepanelen op alle geschikte daken en op de P+R terreinen. We onderzoeken hoe P+R terreinen verduurzaamd kunnen worden door het plaatsen van zonnedaken. We nemen daarbij uitdrukkelijk de koppelingskansen met laadinfrastructuur voor auto’s en lijnbussen mee;
 • We voorzien in 2020 minimaal acht gemeentelijke daken van zonnepanelen door de Gresco;
 • We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven zoals Grunneger Power, Paddepoel Energie, Duurzaam Glimmen, de ECTB, bijvoorbeeld door het ondersteunen bij vergunningsaanvragen voor coöperatieve zonneparken.
 • In 2020 stellen we het beleidskader voor zonneparken vast. De opgave voor 500 MW aan zonneparken (dat overeenkomst met een oppervlakte van ongeveer 700 voetbalvelden) vergt een zorgvuldige afweging waar deze opgave kan ‘landen’. Het beleidskader zonneparken is een uitwerking van The Next City, waarin drie kansrijke zoekgebieden voor grootschalige energieopwekking zijn gedefinieerd. Daarnaast updaten wij ons algemeen beleidskader en het uitvoeringsprogramma De Zonnewijzer;
 • Eén van deze kansrijke gebieden als energielandschap in The Next City is Meerstad-Noord. Voor het halen van de zon-opgave is het mogelijk om de helft van de opgave (250MW) in dit gebied te realiseren. We onderzoeken wat hiervan de mogelijkheden zijn, hoe meerwaarde gecreëerd kan worden en hoe andere energievraagstukken hierin opgenomen kunnen worden. De verkenning moet het project toetsen op haalbaarheid. Het gaat daarbij om: opstellen van een business case, milieu-ruimtelijk onderzoek (waaronder natuur en ecologie), landschappelijke inpassing en de mogelijkheden voor financieel participeren door omwonenden en belanghebbenden. De verkenning wordt in een gebiedsparticipatief proces uitgevoerd, samen met Bureau Meerstad, omwonenden en andere belanghebbenden;
 • In Garmerwolde loopt een vergunningaanvraag voor een circa 65 hectare groot zonnepark nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) In 2020 zal bekend worden of hiervoor een SDE+ beschikking wordt afgegeven;
 • In 2018 is zonnepark Roodehaan opgeleverd. Onderzocht wordt de haalbaarheid om dit park uit te breiden. Hiertoe is in 2018 een landschapsvisie opgesteld om de mogelijkheden, randvoorwaarden en kaders in beeld te brengen. Binnen deze visie vallen twee zonnepark initiatieven. In 2020 zal bekend worden of hiervoor een SDE+ beschikking wordt afgegeven;
 • In Haren is een omgevingsvergunning verleend voor zonnepark Mikkelhorst. De verwachting is dat dit zonnepark in 2020 wordt opgeleverd;
 • Duurzaam Glimmen wil een coöperatief zonnepark langs het spoor realiseren. De verwachting is dat hiervoor in 2020 een omgevingsvergunning kan worden afgegeven.