Paragraaf 2 Duurzaamheid

Spoor biobased economie

Hoe staan we ervoor?

In 2013 stelden we de visie ‘Op weg naar een groene kringloopeconomie’ vast. Daarin hebben we het inzetten van biomassa als duurzame energiebron verbreed naar een biobased economy. Dit betekent het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa, als grondstof of als brandstof. Het inzetten van biomassa als grondstof levert het meeste op. De biobased economy gaat verder dan alleen energie. Het gaat ook over grondstoffen en circulaire economie. Dit is ook de aanleiding geweest voor de gemeenteraad om een initiatiefvoorstel in te dienen over de circulaire economie, dat is aangenomen in juni 2018. In 2019 is de gemeente Groningen case study in een project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) voor circulaire economie. De OECD is een samenwerkingsverband van 36 landen op het gebied van economische samenwerking. De OECD is een toonaangevende organisatie en de uitkomsten van hun onderzoeken worden wereldwijd gebruikt voor onderzoek en advies. In het project worden, op basis van de gesprekkien met de belangrijke stakeholders in onze gemeente voor circulaire economie, de kansen voor Groningen in kaart gebracht. Dit project vormt de basis voor de nieuwe routekaart circulaire economie.

Wat willen we bereiken in 2020?

De biobased economy heeft in kennisgemeente Groningen goede kansen. Deze willen we benutten.
Gemeente en regio kennen een sterke agro-foodsector die de mogelijkheden van de
biobased economy leert ontdekken. De provincies Groningen en Drenthe zijn zelfs als voorbeeldregio aangewezen in Europa. In wetenschappelijke kringen vindt een doorgaande discussie plaats over de uiteindelijke rol van biomassa in de energietransitie. Deze volgen wij. Nu is de overtuiging en de praktijk dat biomassa nog lange tijd een belangrijke pijler is in de energietransitie, ook als brandstof. Daarnaast zien wij dat het produceren met nieuwe grondstoffen eindig is en veel energie vraagt. De noodzaak om hernieuwbare grondstoffen in te zetten wordt steeds groter. We willen helder maken wat hiervan de betekenis voor, en de rol van, de Gemeente Groningen is.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We stellen een routekaart op voor de circulaire economie en de betekenis hiervan voor de Gemeente Groningen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het afvalbeheer programma en het economische programma van de gemeente; De Basis voor deze routekaart ligt in het project dat we samen met de OECD zijn opgestart waarbij de kansen voor circulaire economie in de gemeente Groningen worden aangegeven. De belangrijkste input hiervoor komt voort uit de gesprekken die de OECD met meer dan 30 stakeholders uit de gemeente heeft gevoerd op het gebied van circulaire economie;
  • De verwachting is dat er de komende jaren grootschalige projecten zullen worden ontwikkeld op het gebied van smart grids en biobased economy . Meer informatie hierover is te vinden onder het spoort Smart Energy City ;
  • Met het huidige budget kunnen een aantal pilotprojecten worden uitgevoerd op het gebied van biobased economy en circulaire economie. Ook kunnen er een aantal subsidies mee binnengehaald worden waar een eigen investering tegenover staat;
  • Duurzaam benutten van eigen biomassa en andere reststromen, waarbij de energie-waarde-piramide leidend is;
  • We stimuleren kennisontwikkeling, innovatie en bedrijvigheid door de juiste voorwaarden te creëren en bij te dragen aan haalbaarheidsonderzoeken, voor bijvoorbeeld het benutten van biomassa voor energieproductie;
  • We gaan door met het onderzoek naar het benutten van reststoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.