Paragraaf 2 Duurzaamheid

Spoor wind

Hoe staan we ervoor?

In de Routekaart gaan we uit van 36 MW opgesteld vermogen windenergie in 2035. In 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een beleidskader voor grootschalige windenergie. Ten Boer heeft regels vastgesteld waar een eventuele windverkenning in Ten Boer aan moet voldoen. De provincie is in het kader van nieuw energiebeleid op zoek naar meer mogelijkheden voor windenergie, de deur staat daar op een kier om, naast de huidige concentratiegebieden voor zin in de Provincie, ook elders onder voorwaarden windturbines te plaatsen. Wij werken met ons beleidskader mee aan invulling van nieuw provinciaal beleid.

Wat willen we bereiken in 2020?

We werken in nauwe samenwerking met de provincie aan de verdere uitwerking van de gemeentelijke ambitie op het vlak van windenergie. Samen met Grunneger Power en de Natuur Milieu Federatie verkennen we de mogelijkheden voor windenergie in twee aangewezen gebieden Westpoort en RoodeHaan/Stainkoeln. Als de verkenning succesvol blijkt, pakken we de verdere ontwikkeling van windenergie op, waarbij lokaal eigenaarschap er voor zorgt dat de wind voor ons allemaal wordt.

Ten aanzien van kleine windturbines (tot 15 meter) hebben wij er bij de provincie op aangedrongen om de omgevingsverordening te verruimen zodat bijvoorbeeld de maximale ashoogte van 15 naar 25 meter kan. Hierdoor stijgt het rendement. Kleine windturbines kunnen dan kansrijk zijn in de buitengebieden, op bedrijventerreinen en op dijken. We willen kleine windturbines toestaan en de voorwaarden voor initiatiefnemers zo gunstig mogelijk maken om op eigen terrein energie voor eigen gebruik op te wekken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We gaan samen met Grunneger Power en de Natuur- en Milieufederatie de verkenning doen;
  • Publieksparticipatie zal centraal staan in deze verkenningen;
  • Zodra projecten haalbaar blijken kan de planvormingsfase worden opgestart. De financiële consequenties van de planvormingsfase zijn beperkt aangezien de meeste onderzoeken en processen reeds in de verkennende fase zijn uitgevoerd;
  • We willen de voorwaarden om op eigen terrein kleine windturbines te plaatsen zo gunstig mogelijk maken;
  • We onderzoeken bij welke gemeentelijke gebouwen kleine windturbines kansrijk zijn.