Paragraaf 7 Grondbeleid

Visie Grondbeleid

De gemeentelijke visie op grondbeleid is het bieden van instrumenten om de door de Raad vastgestelde doelen op het gebied van de programma’s wonen, economie en werkgelegenheid, natuur, cultuur, zorg en onderwijs te ondersteunen.
De doelstelling van het grondbeleid is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat daarmee gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd. Grondbeleid is daarmee een middel en geen doel op zich.

De Next City vormt de basis van de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Groningen. Het grondbeleid is ondersteunend aan de doelen van deze omgevingsvisie en kan situationeel worden ingezet.
Dit houdt in dat de rol van de gemeente afhankelijk is van opgave en situatie. Het grondbeleid kan actief, facilitair of door middel van een tussen vorm (samenwerking) worden gevoerd.

•   Bij actief grondbeleid wordt de grond voor eigen rekening en risico aangekocht, bouw- en woonrijp gemaakt en in eigen beheer uitgegeven. Overschotten op het ene plan kunnen via besluitvorming door de raad herverdeeld worden naar niet rendabele ontwikkelingen. Maar ook kan voor actief grondbeleid gekozen worden op locaties die belangrijk zijn voor de gemeente, maar niet door de markt worden opgepakt.
•   In de passieve/facilitaire rol heeft de marktpartij het volledige risico maar ook de winsten. Het verhalen van gemeentelijke kosten is hierbij een wettelijke plicht.   
•   Bij samenwerking is er sprake van locatieontwikkelingen met de markt, waarbij het risico, de winst en zeggenschap gedeeld worden op grond van wat overeen is gekomen.