Paragraaf 6 Verbonden partijen

Vereniging van Groninger gemeenten

 Vereniging van Groninger Gemeenten

Rechtsvorm

Vereniging

Vestigingsplaats

Ten Boer

Doelstelling en openbaar belang

De vereniging behartigt de belangen van 12 Groninger gemeenten. Concreet doet het VGG Bureau dit door te coördineren dat belangen bij elkaar komen, de kennis wordt gedeeld en de projecten worden begeleid. Daarvoor organiseert het VGG Bureau bijeenkomsten, zorgt voor agendering en vastlegging van de afspraken en het onderhouden van het bestuurlijk-ambtelijk netwerk in en buiten de provincie.

Deelnemende partijen

De Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in het bestuur en in de algemene ledenvergadering.

Financieel belang

Het financieel belang is minimaal gelet op omvang van het vermogen en de activiteiten van de Vereniging. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor het kalenderjaar 2020 bedraagt 0,78 euro per inwoner (na aftrek van btw via het btw-compensatiefonds is dit 0,64 euro).

Vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 2018 was, na honorering van enkele voorstellen, 100 duizend euro. In de begroting 2020 wordt hiervan 10 duizend euro per jaar als dekkingsmiddel ingezet.
Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is onbekend en op 31 december ook onbekend.

Financieel resultaat

Financieel resultaat 2020 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

Geen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen

Relevante beleidsinformatie

Geen

ga terug