Programma 8 Wonen

8.4.1 Energieneutraal wonen

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energiemaatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

1.000

1.000

% corporatiewoningen met energielabel B of beter

-

-

Hoe staan we ervoor?

Groningen woont SLIM (GWS) is in 2019 doorontwikkeld tot een loket waar alle informatie voor particulieren over het verduurzamen van het eigen huis, de plannen van de gemeente voor de wijk (wijkenergievisie) en de samenwerking in de buurt (Grunneger Power, buurkracht en buurtinitiatieven) te vinden is. Tevens wordt de bewoner totaal ontzorgd, van informatievoorziening, financieringsmogelijkheden tot aanschaf van de maatregelen. Er hebben ruim 2.600 gesprekken plaatsgevonden met inwoners van de gemeente Groningen, er zijn 1.300 offertes uitgebracht en GWS heeft 215 opdrachten uitgevoerd. We verwachten dat veel woningeigenaren naar aanleiding van het adviesgesprek of met de offerte in de hand naar andere bedrijven zijn gegaan en daar de energiebesparende maatregelen hebben aangeschaft.

In 2019 is in opdracht van de gemeente Groningen en de woningcorporaties het Masterplan/ routekaart duurzame corporatieve woningvoorraad Groningen opgesteld. Om aan onze ambitie CO2-neutraal en aardgasvrij 2035 te voldoen is uiteindelijk voor alle corporatiewoningen een oplossing nodig, met individuele verbeteringen, of aangevuld met collectieve oplossingen. Toepassing van de uitgangspunten betekent dat voor alle woningen verbetering tot basiskwaliteit een goede stap is, en bovendien relatief kosten-efficiënt. Uitzondering hierop zijn de woningen die vanuit volkshuisvestelijke afwegingen geen toekomstwaarde meer hebben.
De opgave naar een CO₂ neutrale en aardgasvrije corporatieve woningvoorraad is fors. De uitdaging is in 17 jaar tijd de totale corporatievoorraad van 35.500 woningen op het niveau te brengen van aardgasvrij en CO₂ neutraal met als uitgangspunt betaalbaarheid. Dit gaat plaatsvinden via woningverbetering naar basiskwaliteit, sloop/nieuwbouw, aanleg en exploitatie van collectieve warmtevoorzieningen op grote schaal en vernieuwing van energie-infrastructuur.

Wat willen we bereiken in 2020?

We zetten het energieloket “Groningen woont SLIM” voort. In 2020 wordt de focus gelegd op de wijken waarvoor nog geen buurtenergieplan is ontwikkeld. Het aanbod van Groningen woont SLIM wordt uitgebreid naar andere doelgroepen, zoals monumenten.
De sociale energietransitie gaat een prominentere rol spelen, de woonlastenbenadering vormt de basis van de energietransitie. Groningen woont SLIM zal haar informatievoorziening en acties ook richten op alle woningeigenaren in de gemeente Groningen.

Met de woningcorporaties willen we extra inzetten op het verduurzamen van de sociale huurwoningen en werken we verder aan de uitvoering van het ‘Masterplan aardgasvrij en CO2 neutraal Groningen‘ en de uitwerking hiervan in de prestatieafspraken. We zoeken aansluiting bij landelijke ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord zoals de startmotor waarbij 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready gemaakt worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We brengen het masterplan in uitvoering en nemen dit op in de prestatieafspraken. Hierbij gaan we uit van een basiskwaliteit voor alle corporatieve woningen. Een belangrijk aandachtspunt is de betaalbaarheid van de woningen en de sociale energietransitie. We willen voorkomen dat door de stijging van de energielasten onze inwoners in de financiële problemen komen.  
  •  Het energieloket van de gemeente Groningen ‘Groningen woont SLIM’ wordt doorontwikkeld en alle particulieren kunnen hier informatie vinden over het verduurzamen van de woning, de toekomst van de wijk en de samenwerking met andere initiatieven. Samen met de lokale initiatieven, zoals Grunneger Power en Buurkracht worden alle inwoners van de gemeente, ongeacht welke wijk men woont, geïnformeerd, gefaciliteerd en gestimuleerd.
  • Actief worden doelgroepen als VvE’s en monumenten begeleid bij het verduurzamen van de woning.
ga terug