Programma 8 Wonen

8.4.2 Woonschepen- en wagens

We werken aan de kwaliteit van het wonen op het water, dit betekent voldoende ligplaatsen en goede woonkwaliteit voor de woonbootbewoners en een goede ruimtelijke kwaliteit voor de omgeving. In 2017 is een nieuwe watervisie vastgesteld. Aan de hand van een uitvoeringsprogramma werken we de komende jaren aan de doelen van de Watervisie.

Voor woonwagenvoorzieningen voeren we geen actief programma.

Hoe staan we ervoor?

Op 31 mei 2017 is de watervisie ‘Koersen op water’ vastgesteld. Doel van de watervisie is meer gebruik gaan maken van de kwaliteiten die het water te bieden heeft. In de Diepenring betekent dit dat we ruimte creëren voor verblijfskwaliteit en recreatie/horeca. Hier is een start gemaakt in 2019 in de projecten ter hoogte van Dudok en de Kattenburg. We hebben ook een start gemaakt met de herziening van de regelgeving voor het wonen op het water. In de tweede helft van 2019 start de inspraak rondom een nieuw bestemmingsplan, welstand en verordening. Daarnaast werken we verder aan planvoorbereiding voor de Historische haven Hoogkerk en wordt een nieuw bestemmingsplan voor de Woonschepenhaven in procedure gebracht. In mei 2019 is het plan van aanpak Noorderhaven vastgesteld en zijn we gestart met de uitvoering hiervan. Onderdeel hiervan is het vaststellen van een subsidieregeling ter verbetering van onderhoud aan boten.

Wat willen we bereiken in 2020?

In 2020 loopt de procedure tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan Openbaar Vaarwater en worden ook de verordening en welstandsregels vastgesteld. In de Noorderhaven voeren we het plan van aanpak uit, met de subsidieregeling en zetten we in op handhaving van schepen die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Tevens onderzoeken we of we een vergunningstelsel kunnen opzetten om de mogelijkheden tot financiering in de Noorderhaven te verbeteren. We willen in diverse projecten verder werken aan de doelstellingen van de Watervisie. In de binnenstad geldt dat voor projecten rond de Diepenring (Dudok, Kattenbrug) en dit geldt ook voor de projecten Suikerfabriekterrein, Stadshavens en Meerstad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Procedure begeleiden herziening bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, Verordening Openbaar Vaarwater, ‘Welstand te water’;
  • Uitvoeren plan van aanpak Noorderhaven;
  • Onderzoek vergunningensysteem Noorderhaven.
ga terug