Programma 8 Wonen

8.4.3 Wijkvernieuwing

Hoe staan we ervoor?

Vorig jaar heeft de raad de uitvoeringsprogramma's voor de wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en de Wijert vastgesteld. Hierin is aangegeven hoe we samen met de bewoners van de wijken de beschikbare middelen voor de wijkvernieuwing in willen zetten. Er is inmiddels ook begonnen met een groot aantal plannen en projecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en de vernieuwing van de woningvoorraad en openbare ruimte.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen dat wijkvernieuwing in de vier wijken in 2020 op stoom komt. De eerste resultaten van de wijkvernieuwing zullen zichtbaar en tastbaar worden. Daarvoor gaan we verder met de projecten zoals genoemd in de integrale uitvoeringsprogramma’s die in 2019 door de gemeenteraad zijn vastgesteld en waarbij de fysieke wijkvernieuwing hand in hand gaat met de vernieuwing in het sociaal domein. Om de voorgestelde bezuinigingen op het SIF (waar de wijkvernieuwing onderdeel van uitmaakt) te effectueren gaan we in 2020 nog kijken naar de fasering van diverse onderdelen van de uitvoeringsprogramma’s.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  In Selwerd gaan we de openbare ruimte in het zuidoostelijk deel van de wijk aanpakken (met de invoering van het betaald parkeren aldaar). We investeren in kwaliteit van de Mispellaan en de ruimte van Park de Es gaan we zorgvuldig inrichten, samen met Patrimonium. Ook werken we vanuit het wijkbedrijf aan diverse sociale projecten. Met Nijestee gaan we de plannen concretiseren voor de sloop en nieuwbouw van de woningen rondom het winkelcentrum. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken- West;
  •  In De Wijert gaan we verder met de uitvoering van de wijkdeal en we gaan samen met De Huismeesters de plannen voor sloop, nieuwbouw en renovatie van het zuidoostelijk deel concreet maken. Uiteraard in overleg met de bewoners. Ook gaan we investeren in het groenonderhoud en het verkeersveiliger maken van de wijk. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Zuid;
  •  In Beijum gaat de heerdenaanpak door. We bekijken hoe we de openbare ruimte en de stedenbouwkundige situatie in de wijk kunnen verbeteren op een aantal plekken (onder andere rondom de winkelcentra en in Beijum-Oost). Daarnaast gaan we verder met de pilot gericht op de vernieuwing in het sociaal domein (bundelen van geldstromen). Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Oost;
  •  In de Indische Buurt/ De Hoogte gaan we aan de slag met een flink aantal projecten om de sociale structuur in de wijk te versterken, we realiseren een stevige groenstructuur langs het spoor en we bekijken hoe we de Bedumerweg groener en aantrekkelijker kunnen maken. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Oude wijken.
ga terug