Programma 8 Wonen

Deelprogramma 8.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

We willen dat er in Groningen voldoende betaalbare woningen zijn. We streven ernaar om mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning zo snel mogelijk aan een sociale huurwoning te helpen. In de gemeente werken de corporaties gezamenlijk met het woonruimteverdeelmodel, met als streven om de verdeling van de vrijkomende huurwoningen transparant en eenduidig te laten verlopen. Door het realiseren van een zo geschikt mogelijk woningaanbod, willen we de verschillende doelgroepen goed kunnen huisvesten in de gemeente. Ook in de dorpen moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor senioren en jongeren. Op deze manier werken we aan inclusiviteit en evenwichtige wijken en dorpen.

We willen:

  • Een hogere slaagkans voor alle woningzoekenden voor een sociale huurwoning;
  • Een hogere slaagkans voor gezinnen/ huishoudens >2 personen door middel van een experiment waarbij gezinnen voorrang krijgen;
  • Een toename van het totaal aantal huurwoningen met een huurprijs beneden de liberaliseringsgrens van ongeveer 710 euro per maand (dit zijn sociale huurwoningen; huurwoningen boven de liberalisatiegrens zijn vrije sector huurwoningen).

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020*

Slaagkans jongeren op Woningnet

> 35%

>25%

Slaagkans 65+'ers op Woningnet

> 70%

>35%

Slaagkans huishouden > 2 personen op Woningnet

> 35%

>20%

Slaagkans gemiddelde op Woningnet

> 35%

>25%

Woningvoorraad corporaties

34.367

39.000

Mutatiegraad woningen (corporatief)

9%

10%

*De beoogde percentages voor 2020 wijken af van voorgaande jaren. Deze waren gebaseerd op een verouderde methode om de slaagkans te bepalen. De beoogde percentages voor 2020 zijn nu gebaseerd op de behaalde slaagkansen van de afgelopen jaren en onze ambitie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 1

0,0 %