Programma 8 Wonen

8.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met de corporaties zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. We maken met de corporaties afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop. Daarbij zetten we in op een zo helder mogelijke verdeling van huurwoningen, met zo min mogelijk regels. We willen dat het aantal mensen dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen gaat stijgen. Ons streven is dat er in ieder geval jaarlijks 10% van de totale voorraad van de circa 39.000 woningen vrijkomt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

2019

Beoogd
2020

Maximaal te verkopen sociale huurwoningen

255

200

Hoe staan we ervoor?

Het actuele uitvoeringsprogramma van corporaties voorziet in de gewenste groei, namelijk een netto-ontwikkeling van 225 sociale huurwoningen per jaar. De uitvoering van de ambitie staat wel onder druk door de stijgende bouwkosten. Daarnaast is het van belang dat er ook voldoende nieuwe locaties voor het ontwikkelen van deze sociale en middenhuur beschikbaar zijn.

Wat willen we bereiken in 2020?

We blijven inzetten op een netto groei van circa 225 woningen per jaar om de druk op de sociale huurvoorraad niet te laten toenemen. In de prestatieafspraken spreken we af op welke wijze de corporaties investeren in de sociale huurvoorraad (kwalitatief op peil houden en kwantitatief vergroten).
Daarnaast proberen we de slaagkans van doelgroepen te vergroten. We zetten in op een zo hoog mogelijke slaagkans door continue te kijken of de huidige woonruimteverdeelsystematiek afdoende werkt en daar waar nodig aan te passen. In 2020 willen we de uitkomsten van de experimenten een plek geven in de woonruimteverdeling en overgaan op een gezamenlijk aanbiedingssysteem (waar ook Woonborg, Woonzorg en Wierden& Borgen Ten Boer onderdeel van zijn). Hiermee vergroten we de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de huurvoorraad voor hele gemeente.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Prestatieafspraken maken met de corporaties over onder andere het bijbouwen en verkopen van sociale huurwoningen en het huisvesten van de verschillende doelgroepen (waaronder gezinnen, kwetsbare personen, vergunninghouders en andere doelgroepen van beleid);
  • Doorontwikkelen en harmoniseren woonruimteverdeelsystematiek en hierin de evaluatie van de lopende experimenten meenemen;
  • Het streven is om van de jaarlijkse woningbouwopgave 30% sociale huurwoningen te realiseren. Hierbij kijken we naar een passend aandeel per locatie en toetsen we het doorlopend aan de stedelijke behoefte.
ga terug