Programma 8 Wonen

Deelprogramma 8.6 Cultuurhistorie en archeologie

Ons doel is het beschermen, in standhouden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld. Om duidelijk te maken wat we daarmee voor ogen hebben, is in december 2017 een nieuwe erfgoednota uitgebracht. Het nieuwe erfgoedbeleid is gemeentebreed, zowel objectgericht als gebiedsgericht en het richt zich enerzijds op beschermd erfgoed, maar anderzijds ook op onbeschermde cultuurhistorische waarden. Centraal staat altijd de vraag hoe het erfgoed bij kan dragen aan de kwaliteit en de leefbaarheid van de stad van nu en straks. Daarom willen we ons erfgoed zo goed mogelijk een plaats geven in stedenbouwkundige- en bestemmingsplannen, om de eigenheid, de identiteit en de herkenbaarheid van plekken, locaties en gebieden in de gemeente te vergroten.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
 2019

Beoogd
2020

Aantal gebouwen Rijksmonumenten

815

815

Aantal archeologische Rijksmonumenten

43

43

Aantal gemeentelijke monumenten

893

893

Aantal gemeentelijke archeologische monumenten

22

23

Aantal beschermde stadsgezichten

10

10

Aantal planologisch beschermde percelen

210

459

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.176

3,6 %

Baten

€ 0

0,0 %