Programma 8 Wonen

8.6.1 Monumenten

We gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten. Via ons monumenten- en archeologiebeleid beschermen en behouden we ons cultuurhistorisch erfgoed, vanuit het besef dat de cultuurhistorie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat van de stad van vandaag en morgen. We stellen randvoorwaarden bij verlening van omgevingsvergunningen en verstrekken subsidies en laagrentende leningen voor instandhouding. We verzorgen informatie en documentatie (bijvoorbeeld de Cultuurhistorische WaardenKaart op internet), organiseren publieksactiviteiten en communicatie (Open Monumentendag, Jaarboek Hervonden Stad, website, Twitter) en werken samen met cultuurhistorische instellingen, zoals het Groninger Monumenten Fonds en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daarnaast streven we naar het beperken van mijnbouwschade en de vervolgschade als gevolg van herstelwerkzaamheden.
Naast de uitvoering van wettelijke taken voeren we het gemeentelijke beleid uit conform de nieuwe erfgoednota. Hiervoor maken we jaarlijks een bestedingsvoorstel, met in een bijlage het overzicht van de werkelijke uitgaven in het voorafgaande jaar.   

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
 2019

Beoogd
2020

Aantal adviezen met betrekking tot wijzigingsverzoeken bij rijks- en gemeentelijke monumenten

315

300

Aantal vergunningaanvragen (verleend/geweigerd) bij wijziging van rijks- en gemeentelijke monumenten

150

175

Aantal bouwhistorische verkenningen en aantal bouwhistorische begeleidingen ten behoeve van vergunningverlening

53

50

Hoe staan we ervoor?

Door de aantrekkende economie neemt het aantal vergunningaanvragen toe en daarmee ook het aantal adviezen. Daarnaast zorgt de gemeentelijke herindeling voor hogere aantallen aanvragen en adviezen doordat het aantal beschermde monumenten is toegenomen, maar ook het grondgebied groter is geworden. De uitvoering van deze wettelijke taken staat hierdoor onder druk en we zullen in 2020 een structurele oplossing moeten vinden hiervoor.  

Eind 2017 is de nieuwe erfgoednota vastgesteld, met ruim 60 concrete actiepunten. Aan de realisatie daarvan wordt gewerkt. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan is de (nieuwe) gemeente brede inventarisatie en waardering van nog onbeschermde cultuurhistorische waarden. Na een Europese aanbesteding is de uitvoering van de werkzaamheden begin 2019 gestart. Voor het gebied van de voormalige gemeente Haren zal het werk in 2020 worden uitgevoerd. De uitkomst van een en ander moet leiden tot een beleidsadvies met betrekking tot de borging van te beschermen waarden vanwege de Provinciale Omgevings Verordening (POV) en straks in het Omgevingsplan.

De inbreng van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is een ander belangrijk speerpunt uit de erfgoednota. We streven in het ruimtelijke domein naar een integrale afweging van belangen, waar de erfgoedwaarden ook onderdeel van uitmaken. Uit onderzoek blijkt dat erfgoed bijdraagt aan de economie en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom zetten we in op behoud en inpassing van cultuurhistorische waarden bij bouwinitiatieven, ook als het geen beschermde monumenten betreft. Cultuurhistorische waarden worden in (gemeentelijke) plannen ook steeds beter meegewogen.

Wat willen we bereiken in 2020?

Afronding van de geleidelijke integratie en gelijkschakeling van het erfgoedbeleid en erfgoedwerk in de verschillende deelgebieden van de nieuwe gemeente.

Naast ons reguliere werk (de uitvoering van wettelijke taken), zijn we bezig met gemeentelijk beleid, de realisatie van het actiepuntenprogramma uit de nieuwe Erfgoednota. In 2020 willen we ten minste de gemeente brede gebiedsgerichte inventarisatie en waardering van nog onbeschermde erfgoedwaarden in de gehele nieuwe gemeente afronden. De uitkomsten daarvan willen we in de tweede helft van het jaar ter besluitvorming voorleggen. Een en ander ten behoeve van planologische borging daarvan in het jaar daarna (verplichting vanuit de Provinciale Verordening). Daarnaast wordt er nog een aantal andere actiepunten ter hand genomen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Beleid en regelgeving in de verschillende deelgebieden op elkaar laten aansluiten;
 • Uitbouw Cultuurhistorische WaardenKaart in de nieuwe delen van de gemeente
 • Continuering uitvoering actiepunten nieuwe Erfgoednota (voor zover hiervoor capaciteit en financiële ruimte is);
 • Continueren monumentenbeleid; verstrekken van laagrentende leningen en subsidies;
 • Continuering project Bouwhistorische Verkenningen Binnenstad;
 • Cultuurhistorie gemeente breed gebiedsgericht inventariseren en waarderen ten behoeve van borging in ruimtelijke ordening;
 • Uitwerking oude archeologische onderzoeken;
 • Erfgoed gebruiken als ontwikkelkracht en om de economie te versterken;
 • Communicatie en organisatie van participatie en publieksactiviteiten;
 • Vervolg verduurzaming van erfgoed volgens in erfgoednota afgesproken aanpak;
 • Aardbevingsschade monitoren en eigenaren adviseren ten behoeve van zorgvuldig herstel;
 • Start maken met het Sleeping Beauty plan ( onbekende waardevolle plekken gebouwen en objecten nieuw leven in blazen);

.

ga terug