Programma 8 Wonen

8.6.2 Archeologie

Onze ambities, doelen en instrumenten van ons archeologiebeleid zijn in grote lijnen dezelfde als van het monumentenbeleid. In de kern gaat het om het beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief. Het bijhouden van documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat en het geven van bekendheid aan de resultaten van archeologisch onderzoek.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
 2019

Beoogd
2020

Aantal archeologische adviezen bij verleende omgevingsvergunningen

135

160

Aantal archeologische activiteiten (vooronderzoeken, begeleidingen, waarnemingen en opgravingen)

65

90

Aantal ‘ingepaste’ archeologische waarden (behouden van waarden ter plaatse)

32

40

Hoe staan we ervoor?

Ten opzichte van voorgaande jaren neemt het aantal archeologisch te toetsen bouwaanvragen opnieuw toe. Dat komt door een grotere bouwactiviteit en door de gemeentelijke herindeling met Ten Boer en Haren. De archeologische begeleiding van gemeentelijke werken maakt altijd deel uit van de aanbesteding en neemt in omvang gestaag toe. Bij gemeentelijk projecten ligt daarbij de nadruk steeds meer op het inpassen van archeologische waarden in de plannen dan het opgraven ervan, conform de principes uit de Erfgoedwet. Archeologie wordt steeds nadrukkelijker een onderdeel van de algehele cultuurhistorische afweging in programma’s en projecten.  

Bij het inpassen van archeologische waarden in de ruimtelijke ordening doen we steeds meer samen met bewoners die trots zijn op de ‘roots’ van hun wijk. Voorbeeld hiervan is het opknappen van de verblijfsplek aan de Hora Siccemasingel, waar de naamgever van de wijk, Borg de Wijert, als inspiratie heeft gediend waardoor het verleden beter te beleven is.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief;
  • Bijhouden van documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat;
  • Uitwerken en bekendheid geven aan de resultaten van archeologisch onderzoek;
  • Inpassen van archeologische terreinen om de identiteit van een wijk te versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Implementeren van de geactualiseerde erfgoednota;
  • Sleeping beauty en archeologie ( onbekende waardevolle plekken gebouwen en objecten nieuw leven in blazen);
  • Uitvoeren van de concrete uitvoeringsagenda;
  • Uitwerking oude opgravingen van vóór 2002 (door met programma);
  • Archeologische kaart Haren verder uitbouwen met nieuwe archeologische onderzoeken die in de gemeente Groningen zijn uitgevoerd. Deze zijn via de CWK digitaal voor iedereen raadpleegbaar.
ga terug