Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Centrum

Wijken en buurten
Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair Medisch Centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schilderswijk/Centrum.

Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is populair bij de inwoners van onze gemeente, maar ook bij mensen uit de omliggende regio, tot in Duitsland. Veel mensen bezoeken de binnenstad; om er te werken, te winkelen of te verpozen. In de binnenstad wonen veel jongeren en eenpersoonshuishoudens, vooral studenten. Deze bewoners zorgen samen met de vele bezoekers voor een leefomgeving met een hoge dynamiek. Overlast en veiligheid vormen prominente thema’s in de binnenstad. Dit zien we terug in het wijkkompas van de binnenstad, en in mindere mate ook in die van de aangrenzende wijken Hortusbuurt en Binnenstad-Oost.

De fysieke en de sociale leefomgeving van de binnenstad kent lage scores. In dit opzicht verschilt de binnenstad sterk van de overige wijken in de gemeente. Wel is er sprake van een opgaande lijn op meerdere terreinen die traditioneel laag scoren: verloedering en vandalisme zijn afgenomen, de kwaliteit van wonen is gestegen en vooral op het gebied van veiligheid en overlast zijn veel verbeteringen te zien. Enige uitzondering op deze regel vormt de ervaren drugsoverlast die, in vergelijking met de stedelijke ontwikkeling, weer is toegenomen in de afgelopen twee jaren.
Over de kwaliteit van beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de binnenstad zijn de bewoners tevreden. Ook over de kwaliteit van leven zijn de bewoners over het algemeen positief gestemd. Bewoners kenmerken zich wel door een ongezonde levensstijl (relatief veel roken en drinken). Meer is terug te vinden in de nieuwe Wijkkompassen van de Binnenstad, Binnenstad-Oost en de Hortusbuurt.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ruimte voor Jou: uitvoeringsprogramma voor het verbeteren van het verblijf- en woonklimaat van de binnenstad
Ruimte voor Jou is als uitvoeringsprogramma van de visie ‘Bestemming Binnenstad’ (vastgesteld in 2016) halverwege. Binnen Ruimte voor Jou zetten we ons volop in om het verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser in de binnenstad te verbeteren. De herinrichting van het ‘Minerva-plein’ op de kop van het Zuiderdiep wordt uitgevoerd. In 2020 verwachten we ook concreet werk te kunnen maken van de aanpak van het Akerkhof, de nieuwe verblijfsplek bij de Akerk. Na de opening van het Groninger Forum en de Nieuwe Markt als nieuwe ontmoetingsplekken midden in de stad, zullen in 2020 de ogen ook gericht worden op de Grote Markt en omgeving. Hierbij gaan we ook kijken naar de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein, evenals de aan- en afvoerroutes aan de zuidkant: de Gelkingestraat en de Oosterstraat. We verwachten dit op te kunnen pakken zodra er geen bussen meer over de Grote Markt rijden. Aan de oostkant gaan we ook aan de slag met de nieuwe Kattenbrug over het Schuitendiep waarvoor de werkzaamheden in de loop van 2020 zullen starten. Aan de noordkant willen we verder aan de slag met Dudok aan het Diep als nieuwe verblijfsplek aan de Diepenring. En we gaan in de tweede helft van de uitvoering van de binnenstadaanpak beleidsthema’s als wonen, werken en duurzaamheid een grotere plek geven in het proces. Uiteraard samen met de stad, zoals we dat binnen de uitvoering van Ruimte voor Jou gewend zijn. Voor alle belangrijke projecten organiseren we binnenstadcafés om zowel van tevoren als tijdens uitwerkingen zoveel mogelijk input van bewoners, ondernemers en bezoekers op te halen.

Fietsparkeren
Het herwinnen van de openbare ruimte is één van de centrale opgaven in het coalitieakkoord. Met het terugdringen van geparkeerde auto’s en fietsen en de komst van meer groen en ruimte voor ontmoeting is dit het meest zichtbaar in de binnenstad van Groningen. De hoge fietsparkeerdruk leidt tot gevaarlijke situaties, doordat er zoveel fietsen staan dat minder validen en hulpdiensten er niet langs kunnen. De openbare ruimte voor voetganger en de doorgaande fietser wordt steeds beperkter. In de westelijke binnenstad rondom de Brugstraat willen we samen met de omgeving aan de slag met oplossingen. Aan de oostkant van de binnenstad komen nieuwe voorzieningen voor fietsparkeren, zoals onder het Groninger Forum.

Klimaatadaptatie
Klimaatverandering leidt tot meer extreme weersomstandigheden. In steden zijn die gevolgen extra voelbaar door een gemiddeld hogere temperatuur in een stedelijk gebied dan in het omliggende gebied. De consequenties van klimaatverandering zijn in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de binnenstad een hitte-eiland is. Om de temperatuur te temperen nemen we maatregelen voor het vergroenen van de binnenstad, en het verbeteren van de openbare ruimte van het Damsterplein en Westerhaven.

Economische agenda: samenwerking en invulling G-kwadraat en evenementen
De ondernemers in de binnenstad zijn actief. In de meeste straten zijn zij goed georganiseerd en overkoepelend worden zij vertegenwoordigd door de Groninger City Club (GCC). Samen denken we na over herinrichtingsvraagstukken en hoe we de binnenstad extra aantrekkelijk en sfeervol kunnen maken. De leegstand is laag en de samenwerking met de gemeente is over het algemeen goed. Deze samenwerking tussen horeca, winkeliers en de markt blijven we stimuleren. Wel merken we dat de druk op de openbare ruimte toeneemt en dat we steeds vaker vragen krijgen om mee te denken in het eerlijk verdelen van beschikbare ruimte. Met ons evenementenbeleid ondersteunen we de aantrekkingskracht van de gemeente. Evenementen die bijdragen aan de positionering van Groningen zijn onder andere: Eurosonic Air, Zomerstad dat met name gericht is op gezinnen met kinderen en WinterWelVaart.

Toekomstvisie A-kwartier: uitvoeringsprogramma
In 2016 is de toekomstvisie voor het A-kwartier vastgesteld. De belangrijkste ambities uit de visie zijn de transformatie van de voormalige prostitutiepanden, de stimulering van kleinschalige bedrijvigheid en het inrichten van leefstraten. Alle plannen voor het A-kwartier worden in samenwerking met de bewoners en ondernemers voorbereid en uitgevoerd. De leegstandsverordening is er op gericht om de nog resterende leegstand aan te pakken. Inmiddels zijn er veel panden verbouwd en gaat het nog om een gering aantal panden dat leeg staat. De herinrichting van de Visserstraat en De Laan is in 2019 gestart. Verder zijn de herinrichting van de Turftorenstraat, Kromme Elleboog en Akerkstraat in 2019 gedeeltelijk voorbereid. De plannen hiervoor worden in de eerste helft van 2020 definitief gemaakt. Naar verwachting kan dan na de zomer van 2020 worden gestart met de uitvoering.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Een toelichting daarvan vindt u op www.ruimtevoorjou.groningen.nl ;
  • De overlast van de geparkeerde fiets aanpakken door onder andere inzet van fietsstewards;
  • Terugdringen van overlast, het vergroten van veiligheid en het handhaven van de openbare orde, waarbij veilig uitgaan een speerpunt blijft;
  • Sociale samenhang vergroten middels initiatieven van bewoners, ondersteund door WIJ Schilderswijk/Centrum;
  • Met het Wijkwethoudersbudget aansluiten bij initiatieven en kansen uit de wijken, passend bij de opgave in de wijk en het gebiedsprogramma;
  • Verbeteren van de omgeving Westerhaven en Damsterplein.