Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Ten Boer

Dorpen
Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Thesinge, Woltersum, Sint Annen, Lellens, Wittewierum en Winneweer. In het gebied is in 2018 gestart met een gebiedsteam. Het sociaal team De Deel is onderdeel geworden van de WIJ-organisatie: WIJ Ten Boer.

Hoe staan we ervoor?

Ten Boer kent negen dorpen waarvan het dorp Ten Boer de duidelijke kern vormt. Tussen de dorpen ligt een open agrarisch landschap met bijbehorende agrarische bedrijven. Uit de burgerpeiling van 2016 bleek dat meer dan 95 procent van de inwoners het prettig vindt om in het dorp te wonen. Bijna iedereen voelt zich thuis en weinig inwoners zouden snel weggaan uit het dorp. Ook voelen bijna alle inwoners zich in het algemeen veilig in hun dorp. Deze uitkomsten uit de burgerpeiling 2016 komen ook naar voren in de gemeentelijke wijkenquête die in 2018 in Ten Boer is gehouden.

De bevolkingssamenstelling van Ten Boer kent een hoge groene en grijze druk; dat betekent dat ouderen (65-plussers) en jongeren (0-17 jaar) duidelijk zijn oververtegenwoordigd. De beoordeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Ten Boer blijft achter bij het gemeentelijk gemiddelde. Wel zijn de bewoners tevreden over het schoonhouden in Ten Boer. Verkeersonveilige situaties worden ook waargenomen door de bewoners van Ten Boer; 60% van de bewoners heeft in 2016 aangegeven dat dit geregeld voorkomt. Veel inwoners vinden dat hun dorp de afgelopen jaren achteruit is gegaan; de aardbevingsproblematiek zal hierin een rol spelen. Dit zien we ook terug in de relatief grote groep bewoners die een gebrek aan hulp of advies ervaren.

De bewoners in de dorpen in Ten Boer zijn kritisch op het niveau van de voorzieningen. Vooral de tevredenheid over winkels voor dagelijkse boodschappen, het openbaar vervoer en ontmoetingsplekken/jongerenvoorzieningen ligt lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Over het algemeen ervaren de meeste bewoners weinig belemmeringen om deel te nemen aan de maatschappij. De dorpen kennen een bloeiend verenigingsleven. De bereidheid van de inwoners om zich in te zetten voor hun dorp is groot. Vaak via de dorpsverenigingen en de dorpshuizen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van samenleven in de dorpen van Ten Boer. Meer informatie over Ten Boer is terug te vinden in de nieuwe Wijkkompassen.

Wat willen we bereiken in 2020?

Harmonisatie
De harmonisatie van het beleid van de drie voormalige gemeenten gaat na de herindeling de tweede fase in. Vanuit Ten Boer en Haren hebben we hier speciaal aandacht voor. Aandacht voor de specifieke maat en schaal, het behouden van kenmerkende waarden, vrijwilligersinzet en betrokkenheid van mensen, vraagt om differentiatie in beleid.

Dorpsvernieuwing en versterking
De dorpen Ten Post, Woltersum en Ten Boer hebben als gevolg van de aardbevingsproblematiek te maken met een grote opgave voor versterking. Sloop en nieuwbouw is een onderdeel van de oplossing. We pakken dat gebiedsgericht aan, waarbij verduurzaming en investeringen in leefbaarheid essentieel zijn. Dit is ingebed in een proces van dorpsvernieuwing met als beoogd effect dat de dorpen hier sterker uitkomen. We creëren ruimte om elkaar te ontmoeten en behouden de sfeer en het karakter van het dorp en waar nodig verbeteren we dit. Met het kabinet zijn afspraken gemaakt over de bekostiging. In het Nationaal Programma Groningen zijn hiervoor budgetten beschikbaar.

Samenwerking dorpen en gemeente
Samenwerkende, leefbare plattelandsdorpen in het gebied Ten Boer zien wij als belangrijk speerpunt. De zeven dorpsbelangenverenigingen hebben zich in 2019 verenigd in een Dorpenoverleg om te kunnen fungeren als gesprekspartner van en voor het gebied. Zo zetten ze zich samen in voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de dorpen. Als gebiedsteam van de gemeente willen we nabij en benaderbaar zijn en een constructieve samenwerking met de dorpen ontwikkelen. Daarbij hoort dat we initiatieven en ideeën van bewoners waarderen, aanmoedigen en mogelijk maken.

Kind- en jeugdwerk
We willen dat de kinderen en jongeren positief opgroeien in de dorpen van Ten Boer. Immers, investeren in de jeugd is investeren in de toekomst van de dorpsgemeenschappen. Veel van de activiteiten voor jongeren worden door vrijwilligers georganiseerd. Dit willen we graag zo houden en ondersteunen.

Doorbraakproject
In de loop van 2019 is gestart met het Doorbraakproject, dat als doel heeft om naar behoefte integraal en flexibel te kunnen schakelen tussen budgetten en voorzieningen. Het project fungeert als leer- en experimenteerproject waaruit lessen voor andere gebieden getrokken moeten worden.

Beheer en onderhoud
Uit het wijkkompas blijkt dat bewoners niet tevreden zijn over beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We willen dat de tevredenheid toeneemt. In de voormalige gemeente Ten Boer is een eerste aanzet voor een visie op bestaande speelvoorzieningen gemaakt. In 2020 willen we deze inventarisatie met bewoners actualiseren en uitvoeren.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Aandacht voor Ten Boer in de tweede fase van de beleidsharmonisatie;
 • Opnemen van onveilige verkeerssituaties in de gemeentelijke systematiek van de aanpak van verkeersknelpunten;
 • Positionering van Ten Boer in de Woonvisie en Omgevingsvisie;
 • Versterking van huizen en uitvoeren van de plannen uit de Dorpsvernieuwing voor Ten Post, Woltersum en delen van Ten Boer;
 • Actualiseren van jaarlijkse dorpsvisies en samen met de dorpsbelangenverenigingen uitvoeren van deze dorpsvisies;
 • Opstellen van een toekomstvisie voor het Dorpshuis in Ten Boer;
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van het Dorpenoverleg Ten Boer;
 • In kaart brengen van de behoefte(n) van vrijwilligers en helpen daar waar nodig of gewenst;
 • Verhogen van capaciteit voor kinder- en jeugdwerk;
 • Experimenteren met en leren van het integraal en flexibel inzetten van budgetten en voorzieningen voor zorg en welzijn;
 • Met het Dorpenoverleg en bewoners het gesprek voeren over een actieplan beheer en onderhoud openbare ruimte en speelvoorzieningen;
 • Saneren van de voormalige stortplaats in Woltersum.