Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Haren

Dorpen
Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen. Het gebiedsteam Haren is op 1 januari 2019 gestart. Het Toegangsteam, CJG en Torion zijn onderdeel geworden van de WIJ-organisatie: WIJ Haren is aan het Raadhuisplein te vinden.

Hoe staan we ervoor?

De vier dorpen die tot 1 januari 2019 samen de gemeente Haren vormden (Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren), kenmerken zich door een vitale gemeenschap. Veel inwoners zetten zich vrijwillig in voor de gemeenschap of voor de eigen woon- en leefomgeving. Haren kent een hoge grijze en hoge groene druk: er zijn relatief veel ouderen en jongeren onder de 18 jaar. De woon- en leefkwaliteit van de vier dorpen wordt hoog gewaardeerd. Mensen wonen graag in hun dorp. Het groene karakter, de natuur en landschappelijke waarden, worden door de inwoners zeer op prijs gesteld. Ook voelen inwoners zich er over het algemeen veilig. Sociaal-maatschappelijke problemen zijn er nauwelijks in de dorpen.

De leefbaarheid van met name de kleinere dorpen Glimmen, Onnen en Noordlaren is met het langzamerhand verdwijnen van voorzieningen (o.a. winkels, kerken en scholen) een blijvend aandachtspunt. Ook is het openbaar vervoer in deze dorpen een belangrijk vraagstuk; bewoners maken zich zorgen over het voortbestaan hiervan. De dorpshuizen en sportvelden zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor inwoners van de dorpen. Maatschappelijke betrokkenheid en activiteit is hier dan ook hoog. Met uitzondering van de wijk Oosterhaar is er voor het dorp Haren geen vereniging dorpsbelangen. De kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte wordt in het hele gebied zeer laag beoordeeld. Meer informatie over Haren, Oosterhaar en de kleine dorpen is terug te vinden in de nieuwe Wijkkompassen.

Wat willen we bereiken in 2020?

Gebiedsopgave Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren
In 2019 zijn er voor het hele gebied drie overkoepelende en integrale opgaven geformuleerd op basis van vele gesprekken, kennismakingsbijeenkomsten, het wijkkompas, vragen, klachten en wensen.

  • Behoud en versterken van leefkwaliteit van het gebied Haren;
  • Harmonisatie, met ruimte voor gedifferentieerd afwegingskader en beleidsontwikkeling voor het gebied Haren binnen de gemeente Groningen;
  • Behoud en het stimuleren van de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.

Inwoners van het gebied hechten grote waarde aan het behoud van sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen. Ten aanzien van de visieontwikkeling van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed is er rekening gehouden met de schaal en de eigenheid van het gebied. Dit is inclusief een plan van aanpak met betrekking tot de verduurzaming van buurt- en dorpshuizen. Daarnaast zetten we in op het behoud van de sociale infrastructuur in samenwerking met de relevante lokale partners, in het bijzonder de culturele infrastructuur.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie van de voormalige gemeente Groningen (The Next City) is geactualiseerd en aangevuld met de specifieke opgaven in het landelijk gebied. Dit doen we in samenwerking met bewoners, instanties en verenigingen en andere stakeholders binnen het gebied. Tevens onderzoeken we hoe het landelijk gebied en de kracht van de dorpskernen effect kan hebben op de ontwikkeling van de nieuwe gemeente in zijn totaliteit.

Harmonisatie
De harmonisatie na de herindeling gaat het tweede jaar in. Eind 2020 is dit proces afgerond, en de wet- en regelgeving geharmoniseerd mét inachtneming van de kleinschaligheid in het buitengebied. Gezien de compactheid, kwaliteit en kracht van het gebied is Haren zeer geschikt voor het leveren van een bijdrage in de vorm van pilots en experimenten op de thema’s in de omgevingsvisie en het coalitieakkoord .

Dorp Haren
We geven binnen het programma Economie en werkgelegenheid samen met betrokken partijen een vervolg aan de ontwikkeling van de centrumvisie. In 2019 heeft een schouw plaatsgevonden en met de uitvoering hiervan is een aanvang gemaakt. Hierbij staan leefkwaliteit, aantrekkelijkheid en ondernemerschap in het centrum van het dorp Haren centraal.

In Oosterhaar is de nieuwbouw op het Anjerplein enige tijd geleden gerealiseerd. Om de kwaliteit van het gebied rondom het plein te optimaliseren vraagt de inrichting van openbare ruimte onze aandacht. We organiseren een schouw, pakken kleine knelpunten op en we optimaliseren de openbare ruimte van het Anjerplein.

Dorpskernen
In de kleine kernen Glimmen, Noordlaren en Onnen zijn er steeds minder voorzieningen. Winkels, scholen en kerken sluiten. Het behoud van buurt- en dorpshuizen én het faciliteren van initiatieven die de leefkwaliteit ten goede komen zijn daarom des te belangrijker. Het dorpswethoudersbudget zetten we in voor het ondersteunen en aanjagen van initiatieven op het gebied van de leefomgeving en de kwaliteit.

Wijk- en dorpsvisies
In de 'dorpsvisie Glimmen 2018-2043' hebben bewoners aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp. Drie speerpunten zijn: betaalbaar en gedifferentieerd woningaanbod; in stand houden van bereikbaarheid en mobiliteit; en duurzaamheid. We zorgen er voor dat deze speerpunten op de verschillende agenda’s staan. Samen met de betrokken partijen zetten we het gesprek voort omtrent de energietransitie.

In het voorjaar 2019 heeft Noordlaren het Dorpsontwikkelingsplan 2019 vastgesteld. Belangrijke elementen in dit plan zijn behoud en versterking van de cultuur-historische en landschappelijke waarden en het in stand houden van de bereikbaarheid en mobiliteit in het dorp. In 2020 werkt het dorp in overleg het dorpsontwikkelingsplan verder uit in meerjarige uitvoeringsopgaven. In Onnen wordt door de inwoners een dorpsvisie ontwikkeld. Voor Oosterhaar en Haren centrum/west gaan we starten met het ontwikkelen van wijkvisies.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Initiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren;
  • In het kader van de harmonisering bijdragen aan het DNA van de nieuwe gemeente;
  • Het faciliteren van het ontwikkelen van wijk- en dorpsvisies;
  • Het inrichten van de lokale overheidsparticipatie in het gebied. Realiseren van een vorm van meedenken en inspraak die aansluit op onder andere StadAdviseert.