Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.4 Winkels buiten de binnenstad

Detailhandel vormt een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven van de inwoners van onze gemeente en van de regio. Men doet er dagelijkse boodschappen en koopt andere benodigdheden. Detailhandel is ook belangrijk voor de economische sector. Deze sector laat al jaren een groei in de werkgelegenheid zien. Zowel in de binnenstad (5.100 banen) als daarbuiten (8.000 banen). Ook buiten de binnenstad heeft onze gemeente een gevarieerd aanbod aan winkels, waarvan de meeste in wijkwinkelcentra en op onze locaties voor grootschalige en perifere detailhandel (Sontplein, Hoendiep/Peizerweg).

Hoe staan we ervoor?

De Groningse detailhandelsstructuur functioneert goed. Voor Ten Boer is het Koopmansplein hét winkelhart. De "toekomstvisie Koopmansplein" geeft weer hoe we de ondernemers willen ondersteunen en faciliteren. Hetzelfde geldt voor Haren. Daar werken we samen met ondernemers aan de uitvoering van de ‘centrumvisie Haren’. In het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie worden de ruimtelijke opgaven weergegeven en vertaald in een programma dat het vestigingsklimaat aantrekkelijk houdt en versterkt. Hiermee versterken we de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Door inzet op verbetering van ons vestigingsklimaat leveren we een belangrijke bijdrage aan onze leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.
De woningbouw opgave (20.000) wordt door inbreiding in de stad Groningen gerealiseerd. Dat heeft vooral een effect op de bestaande (wijk)winkelcentra. Uitbreiding van met name supermarkten zijn vaak lastig realiseerbaar gezien de beperkte fysieke ruimte. Ook zorgt een uitbreiding vaak voor een parkeer- en mobiliteitsopgave.

Wat willen we bereiken in 2020?

Conform onze Structuurvisie Detailhandel (2011) zetten we in op de versterking van de huidige structuur. We kijken hierbij naar de specifieke functie en betekenis zodat de winkels elkaar versterken en niet in de weg zitten. We investeren in 2020 in onze (wijk) winkelcentra. Het gaat hier onder andere om het Sontplein, Hoendiep, Paddepoel en het Overwinningsplein in Groningen, het centrum van Haren en Het Koopmansplein in Ten Boer.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het proces voor een nieuwe structuurvisie detailhandel voortzetten;
ga terug