Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

De gebiedsprogramma’s zijn te vinden in Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken. Deze paragraaf kent een algemeen en zeven gebiedsprogramma's. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de gemeente en beschrijven we de inzet van een aantal budgetten, voor brede inzet in de wijk - zoals wijkkompassen, wijkcommunicatie, democratische vernieuwing en straathoekwerk. Daarna benoemen we per gebied specifieke wijk- en dorpsopgaven en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden zeven gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren en Ten Boer.

Financiële paragraaf

De basis van de financiële grondslag van de gebiedsprogramma’s staat hier in Programma 12 College en Raad en kent een omvang van 5,320 miljoen euro in 2020. Voor een deel bevat het programma de inzet van wijk- en dorpswethoudersbudgetten, daarnaast is er sprake van wijk- en dorpsprojecten, -programma’s en -activiteiten.

Omschrijving ( bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Structurele middelen programma's

1.870

Algemene middelen

500

Coalitieakkoord 2019-2022

3.225

Hervormingen 2020-2023

-275

Totaal

5.320

We gaan uit van de volgende verdeling over het algemene programma en de gebied-specifieke delen.

Omschrijving ( bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Doorontwikkeling basismonitor wijkkompassen

300

StadDoetMee

150

Algemeen

47

Bijdrage sectorale inzet

423

Gebiedsprogramma Centrum

150

Wijkwethoudersbudget Centrum

200

Gebiedsprogramma Oude Wijken

200

Gebiedsprogramma Oosterparkwijk

225

Wijkwethoudersbudget Oude Wijken

200

Gebiedsprogramma Zuid

350

Wijkwethoudersbudget Zuid

200

Gebiedsprogramma Oost

400

Wijkwethoudersbudget Oost

200

Gebiedsprogramma West

450

Wijkwethoudersbudget West

200

Gebiedsprogramma Haren

150

Wijkwethoudersbudget Haren

150

Gebiedsprogramma Ten Boer

100

Wijkwethoudersbudget Ten Boer

150

Gebiedsgerichte inzet programma's

1.075

Totaal

5.320

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.649

80,1 %

Baten

€ 165

4,5 %