Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Bijdrage(n) verbonden partijen

Vereniging Groninger gemeenten

Relevante beleidsinformatie

De vereniging behartigt de belangen van 12 Groninger gemeenten. Concreet doet het VGG Bureau dit door te coördineren dat belangen bij elkaar komen, de kennis wordt gedeeld en de projecten worden begeleid. Daarvoor organiseert het VGG Bureau bijeenkomsten, zorgt voor agendering en vastlegging van de afspraken en het onderhouden van het bestuurlijk-ambtelijk netwerk in en buiten de provincie.

Beleidsrisico

Geen

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.