Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

13

Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

12.1

S

-385

-385

-385

-385

14

Aanvulling weerstandsvermogen

12.1

I

-311

Totaal deelprogramma 12.1

-696

-385

-385

-385

53

Gebiedsgericht werken

12.2

I

-2.150

-2.150

-2.150

53

Gebiedsgericht werken Haren en ten Boer

12.2

I

-1.075

-1.075

-1.075

Totaal deelprogramma 12.2

-3.225

-3.225

-3.225

0

Totaal programma 12

-3.921

-3.610

-3.610

-385

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

 

Overzicht intensiveringen 2020-2023

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 12.1  College en raad

Niet realiseren oude taakstellingen

2.229

1.322

468

-41

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

2.229

0

1.322

0

468

0

-41

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 12.1  College en raad

Doorberekenen werken voor de regio

200

Subsidies (struct)

 500

Subsidies (incid)

1.000

1.250

1.000

1.000

Beleidsharmonisatie

500

Organisatorische inrichting

2.250

2.500

3.000

Langer vasthouden van vacatures

500

Afwegen samenwerking, deelname regelingen, akkoorden

100

600 

Rekeningresultaat 2019

7.000

Leniger/flexibeler begroten

5.000

Vrijval weglekbudget

1.000

Frictiekosten

-2.081

-2.102

-763

-220

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

275

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

7.419

5.575

1.398

1.100

2.737

500

780

3.000

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

12.1 College en Raad

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

9.565

2.307

11.872

--

Afwijking bestaand beleid

275

1.107

1.382

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

 Weglekbudget (N 1,3 miljoen euro)

In de begroting hebben we een budget voor weglekeffecten beschikbaar. Voor 2019 is in het coalitieakkoord incidenteel 1 miljoen euro ingezet ter dekking van de gemeentebegroting. Per 2020 is structureel 1,3 miljoen euro beschikbaar. Daarvan wordt via de hervormingen in 2020 weer incidenteel 1 miljoen euro ingezet ter dekking van de begroting.

Gemeentelijke herindeling (V 568 duizend euro)

Het budget voor de gemeentelijke herindeling is vanwege lagere rijksbijdrage verlaagd. Dit levert een voordeel op van 568 duizend euro.

Flankerend beleid (V 1,75 miljoen euro)
In 2019 is hiervoor een budget beschikbaar van 1,75 miljoen euro. Voor 2020 wordt via de intensiveringen een budget voor frictiekosten opgevoerd onder programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Verzelfstandiging GGD (N 472 duizend euro)
Als gevolg van de verzelfstandiging van de GGD zijn deze budgetten opnieuw verdeeld. Voor 472 duizend euro zijn er budgetten aan deelprogramma 12.1 toegevoegd voor de dekking van eventuele nakomende (frictie)kosten van de verzelfstandiging.

Verjonging ambtelijke organisatie (V 450 duizend euro)
Het in 2019 beschikbare budget voor trainees wordt in de begroting van 2020 teruggeraamd. Dit resulteert in een voordeel van 450 duizend euro.

BTW-compensatiefonds (V 1,1 miljoen euro)
Voor 2020 wordt 1,1 miljoen meer aan opbrengsten verwacht uit compensabele BTW omdat we ten opzichte van 2019 meer investeren en onderhoud plegen in de riolering.

Overige effecten (N 714 duizend euro)
De overige effecten zijn 714 duizend euro nadelig. Het gaat dan onder meer om nominale ontwikkelingen van budgetten.

Intensiveringen / Hervormingen

9.290

1.200

10.490

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

12.2 Gebiedsgericht werken

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

1.365

0

1.365

--

Afwijking bestaand beleid

1.090

0

1.090

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Gebiedsgericht werken (V 1,1 miljoen euro)
Het totale budget voor gebiedsgericht werken is naar beneden bijgesteld. In totaal gaat het om 1,1 miljoen euro, waaronder 691 duizend euro aan bedrijfsvoeringkosten. Hiervan heeft 627 duizend euro betrekking op een overeengekomen structurele ingroei-taakstelling. Binnen de afzonderlijke gebiedsagenda’s vinden zowel verhogingen als verlagingen van het budget plaats. Deze zijn bepaald op basis van verwachte behoefte.

Intensiveringen / Hervormingen

275

0

275

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2020 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.