Reserves

Toelichtingen op reserves

Directie

Doel

Maximale omvang

Saldo 
31-12-2020

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Algemene Egalisatiereserve (AER)

Deze reserve dient ter dekking van het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn 

32.757

In  2020 zijn de volgende mutaties begroot:
Onttrekkingen
- 1,352 miljoen euro ter dekking van knelpunten (begroting 2017);
- 4,67 miljoen euro door herijking risico grondexploitatie en Meerstad (begroting 2018);
- 2,073 miljoen euro zijnde het resterend saldo financieel perspectief (begroting 2019);
- 100 duizend euro ten behoeve van het programma 75 jaar vrijheid.
Amendementen 2020
-Zachte landing sporttarieven 75 duizend euro;
-Opschorten hervormingen 120 duizend euro;
-Tegengaan energiearmoede 140 duizend euro;
Opschorten hervorming schaapskudde  40 duizend euro;
-Meer geld voor minder armoede 30 duizend euro.
Dotaties:
- 7,592 miljoen euro als saldo van de begroting 2020;
- 2,159 miljoen euro ter aanvulling van het weerstandsvermogen (Begroting 2017);
-1,495 miljoen euro in verband met voorfinanciering onderhoud Martiniplaza;
- 460 duizend euro uit meerjarenbegroting van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer;
-320 duizend euro in verband met de vervroegde aflossing van de lening van de Royal Bank of Scotland;
-300 duizend euro in verband met de bijdrage toekomst Groningen Airport Eelde.

Nog te bezien in het totaal van het weerstandsvermogen

Vastgoed verkoopopbrengst tbv bezuinigingen

Deze reserve dient om de opbrengsten van het afstoten van vastgoed in enig jaar aan een bezuinigingstaakstelling van een volgende jaar toe te rekenen en tijdelijk te reserveren.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van Gresco

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

ICT modules vastgoedmanagement

163

Er zijn geen mutaties begroot.

Aandelen Essent NV

Deze reserve dient als tegenwaarde ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

1.345

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Extra beleid

Deze reserve dient om de nog te besteden extra beleidsgelden op te nemen.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Regio Specifiek Pakket ZZL

Deze reserve dient om Projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)  te financieren.

9.400

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Martiniplaza BV

Deze reserve is ingesteld bij de herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

3.916

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Ten Boer

Deze reserve dient om de voor en nadelen in de samenwerking met Ten Boer te worden verrekenen.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Frictiekosten bezuinigingen

Deze reserve dient om incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Wijkwethouderschap (gebiedsgericht werken)(EB)

Deze reserve dient om middelen die worden ingezet voor het wijkwethouderschap hetgeen onderdeel is van de gemeente brede beweging om meer gebiedsgericht, dichterbij de burger en partijen, te gaan werken

1.117

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Van Lenneplaan (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten .c.f. het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

465

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Flankerend beleid

Deze reserve dient voor herplaatsing van medewerkers in het kader van de
bezuinigingsoperatie.

0

Er zijn geen mutaties begroot

Frictiekosten Reorganisatie

Deze reserve dient ter dekking voor frictiekosten als gevolg van een aantal organisatiewijzigingen.

0

Er zijn geen mutaties begroot

Geluidreducerend asfalt

Deze reserve dient ter dekking van de meerkosten van het onderhoud  van geluidswerend asfalt ten opzichte van de gebruikelijke asfalttering.

150

De meerkosten vanaf 2019 worden begroot op 75 duizend euro. Vooralsnog geldt dat ook voor de jaren daarna.

Gele steentjes (EB)

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen. 

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Gele steentjes (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten c.f. het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

491

Er zijn geen mutaties begroot.

Kinderboerderij (EB)

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Speelvoorzieningen (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten c.f. het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

525

Er zijn geen mutaties begroot.

Begraafplaatsen

De reserve dient ter dekking van toekomstige ruimingskosten en voor het opvangen van (kleine) verschillen in de inkomsten en uitgaven op de exploitatie begraafplaatsen.

28

In 2020 verwachten we  30 duizend euro toe te voegen en te ontrekken aan de reserve voor het aandeel ruimen in de tarieven voor grafuitgiftes. 

Kunstvoorraad CBK

Deze reserve is ingesteld om in geval van schade of verlies van kunstwerken van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) de niet verzekerde kosten van herstel van kunstwerken te dekken. 

2.516

1.647

Er zijn geen mutaties begroot.

Kunst op straat

Deze reserve dient voor het financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte.

521

Er zijn geen mutaties begroot.

Bodemsanering

Deze reserve is bestemd voor de kosten van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden, voor het afdekken van  schadeclaims uit het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van het rijk in verband met ongerechtvaardigde verrijking en de slibsanering.

1.485

Er zijn geen mutaties begroot.

Ringsparen (EB)

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen.

0

Deze middelen worden in 2020 ingezet.

Groninger Monumentenfonds

Deze reserve is gevormd als buffer voor de lening verstrekt  aan het Groninger Monumentenfonds.

1.000

932

Er zijn geen mutaties begroot.

WarmteStad

Deze reserve dient ter dekking van  het risico van het hebben van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV 

60

Er zijn geen mutaties begroot.

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

Deze reserve is ingesteld om middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties te reserveren

2.016

Er zijn geen mutaties begroot.

Forum garage

Deze reserve dient ter afdekking van het risico parkeergarage Forum

6.200

Er zijn geen mutaties begroot.

Grondbank

Deze reserve dient ter dekking van risico's en financiering van grondbank-aankopen.

4.273

Er zijn geen mutaties begroot.

Grondzaken

Deze reserve dient ter vorming van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties. 

-2.851

in afwachting van notitie weerstandsvermogen is deze niet toe te lichten.

SIF

Deze reserve is ingesteld voor nog niet uitgegeven (rijks)middelen voor toekomstige projecten. 

20.016

In 2020 worden de middelen t.b.v. SIF project ringsparen en Groen (SIF) toegevoegd aan de reserve ter latere besteding op basis van bestedingsvoorstellen.  Er wordt 5,6 miljoen euro onttrokken voor hervormingen 2020..

Parkeren

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf

9.134

De toevoeging van ruim 2 miljoen  euro betreft het begrote resultaat parkeren. 

Reserve Kapitaalslasten (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten .c.f. het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

5.097

Door ruil van een groot deel van deze reserve tegen structurele middelen is de reserve grotendeels uitgeput.

Hergebruik grond

Deze reserve dient om vooruit ontvangen gelden  voor de toekomstig te maken kosten te reserveren. Jaarlijks zal het exploitatieresultaat  verrekend met deze reserve.

778

Er zijn geen mutaties begroot.

Afkoopsommen erfpacht

Deze reserve dient voor het reserveren van afkoopsommen erfpacht. De ontvangen afkoopsom erfpacht wordt toegevoegd aan deze reserve tot maximaal de waarde van de uitgegeven kavel. 

12.627

Er zijn geen mutaties begroot.

Eemskanaalzone

Deze reserve dient voor het aanhouden van middelen als gevolg van marktwaardetoetsen. Middelen die vrijkomen doordat waardering van de strategische gronden en gebouwen worden opgeplust naar de waarde bij huidige bestemming op basis van een taxatie. .

8.515

De rente over deze reserve wordt toegevoegd.

Aardgasvrije wijken

3.516

Er zijn geen mutaties begroot.

Fonds Economische Ontwikkelingen

Deze reserve dient ter dekking van middelen die breed worden ingezet  ter stimulering van de economische ontwikkelingen in de stad.

0

In 2019 wordt 50 duizend euro ingezet voor economische ontwikkelingen. Deze reserve zal in de komende jaren volledig worden uitgeput.

ESF

 Deze reserve dient om  vrijval van ESF- subsidie die de gemeente Groningen als centrumgemeente ontvangt te reserveren   en wordt zoveel als mogelijk weer ingezet ter dekking van projecten

1.480

Er zijn geen mutaties begroot.

voldoende

Noordelijk Belasting Kantoor (EB)

Deze reserve dient voor de dekking van frictiekosten inzake de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

0

Esserberg

Deze beklemde reserve dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het investeringsproject 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

171

Onttrekking ter dekking van kapitaallasten. 

Voldoende

Recreatiegebied Kardinge

Deze reserve dient voor toekomstige uitgaven voor de herinrichting van het kerngebied van het recreatiegebied Kardinge.

535

Co financieringinvestering fonds

Deze reserve dient om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken en om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen van sportverenigingen in sportaccommodatie

979

In 2020 zal de incidentele vrijval mandje Sport (67) en het resultaat op de kapitaallasten 2019 worden toegevoegd.
In de begrotingsvoorbereiding is voorgesteld om de incidentele saneringskosten voor SBR kunstgras hieruit te financieren.
De ambities dienen te worden afgestemd op de beschikbare middelen.

Voldoende

Reserve Kapitaalslasten (BK)

Deze beklemde reserve dient ter dekking van kapitaallasten

395

Onttrekking ter dekking van kapitaallasten. 

Voldoende

Egalisatiereserve VSD

Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg. 

2.125

In de begroting 2017 zijn er  aanvullende extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld om de eventuele tekorten voor de komende jaren in het sociaal domein deels te compenseren. Dit hebben we gedaan door de egalisatiereserve VSD in de jaren 2017 t/m 2020 aan te vullen met in totaal 5 miljoen euro. Voor 2020 is dit 2 miljoen euro. Daarnaast is dit bedrag ook beschikbaar om risico's zoals de aanzuigende werking van het abonnementstarief af te dekken.

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

Betreft de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

4.154

In 2020 voegen we per saldo 2,2 miljoen toe aan deze reserve zodat we deze over 2 jaar kunnen toevoegen aan de subsidiebudgetten en deze kunnen verrekenen met de betreffende instellingen.

Voldoende

Bijdrage MFA de Wijert

Dze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

400

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Exploitatierisico Forum

Deze reserve dient ter dekking van  de risico's van de exploitatie van
het Groninger Forum, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.

3.500

2.321

Er zijn geen mutaties begroot.

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt en Speeltuinvereniging Paddepoel).

83

0

Deze reserve kan vervallen

Reserve Kapitaalslasten (bk)

Deze beklemde reserve dient ter dekking van kapitaallasten

2.584

De begrote onttrekking van 35 duizend euro is ter dekking van de kapitaalslasten van het pand Heesterpoort 1.

Voldoende

Gresco aanpak 24 gebouwen

Deze reserve dient voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten integrale aanpak 24 gebouwen

137

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Onderwijshuisvesting

Deze reserve is voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

5.000

3.301

De begrote toevoeging van 1,508 miljoen is het overschot binnen het programma onderwijshuisvesting. Dit overschot is met name ter dekking van kapitaalslasten in de toekomst.

Voldoende

Nieuwbouw VMBO

Deze beklemde reserve dient ter dekking van kapitaallasten

953

De begrote onttrekking van 238 duizend euro houdt verband met de dekking van de kapitaallasten van de gebouwen van VMBO.

Voldoende

Kapitaallasten (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten .c.f. het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

111

Er zijn geen mutaties begroot.

WWB inkomensdeel

De reserve WWB inkomensdeel heeft een bufferfunctie om hogere bijstandslasten dan de bijdragen vanuit het Rijk te kunnen dekken. Overschotten op beschikbare budgetten worden toegevoegd aan deze reserve

13

Betreft een reserve vanuit Ten Boer. Meenemen bij harmonisatie tarieven.

Realisering Speelvoorzieningen

Deze reserve dient ter dekking van kosten realisering speelvoorzieningen .

89

Er zijn geen mutaties begroot.

Bijdrageregeling Dorpshuizen

Deze reserve dient het verstrekken van een bijdrage in de kosten van groot onderhoud ten behoeve van dorpshuizen in het kader van de bijdrage regeling dorpshuizen.

20

Er zijn geen mutaties begroot.

Zorguitgaven WMO 18+ en jeugd

Deze reserve dient ter dekking van de kosten zorguitgaven WMO 18+ en de zorguitgaven Jeugd

2

Er zijn geen mutaties begroot.

De Lessenaar Ten Post

Deze reserve is voor de ontvangen afkoopsom van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) i.v.m. huuropzegging van school De lessenaar Ten Post.

24

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afkoopsom onderhoud fietspad Stadsweg

Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het jaarlijks onderhoud aan de Stadsweg Ten Boer

449

Er zijn geen mutaties begroot.

Reserve bouwleges

Deze reserve is ingesteld voor de  meeropbrengst bouwleges periode 2016-2018(conform saneringsbegroting)

120

Betreft een structurele meeropbrengst die vooralsnog jaarlijks in de reserve wordt gestort

Scholenfonds

Deze reserve dient ter dekking van de kosten bouw nieuwe school

1.595

De toevoeging van 135 duizend euro houdt verband met de bouw van het nieuwe kindcentrum

Voldoende

Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten van bepaalde specifieke activa.

1.011

rente wordt toegevoegd, kapitaallasten worden onttrokken, in lijn met de verbonden activa.

Bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis

Deze reserve dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis.

1.579

De toevoeging van 147 duizend euro betreft rente. De onttrekking van 126 duizend euro heeft betrekking op de dekking van de kapitaallasten.

Voldoende

Bestemmingsreserve Zernike College

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van het Zernike College. 

7.177

De toevoeging van 1,438 miljoen euro betreft het financiële voordeel (ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds) van de omschakeling van de Harense locaties van het Zernike College van dislocaties tot nevenvestigingen. De onttrekking van 883 duizend euro heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten.

Voldoende

Bestemmingsreserve Quintusschool

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing die is gepleegd in het kader van de samenvoeging van De Marke en De Meent tot de huidige Quintusschool

293

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Deze reserve dient ter dekking van de kosten uitvoering energiebesparingsproject.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Bestemmingsres. Duurzaamheid Scholen

Deze reserve dient ter dekking van kosten voortvloeiende uit een nieuwe duurzaamheidsregeling voor scholen als gevolg van het Integraal Huisvestingsplan 2014-2017. 

399

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve Openbaar Gebied

Deze reserve dient ter dekking van kosten inrichting openbaar gebied

24

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve onderhoud en vastgoed

Deze reserve dient ter dekking kosten beheer en onderhoud van vastgoed  

37

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve
Gebruiksovereenkomst voetbalver

Deze reserve dient ter dekking van het  fonds “Gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen” in ten Boer. Op grond van de gebruiksovereenkomsten kunnen voetbalverenigingen een beroep doen op de gemeente voor groot onderhoud aan de accommodaties en de financiering van een aantal zaken op en rond de velden. 

51

Jaarlijks worden vergoedingen verstrekt aan de 4 voetbalverenigingen.

Voldoende

verbouwing  Stadhuis (EB)

379

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Totaal reserves

157.636

ga terug